Recent Submissions

 • Технології творчого розвитку молодших школярів на уроках галузі «Мови та літератури» 

  Лапшина, І.М.; Лапшина, И.Н.; Lapshina, I.N.; Родюк, Н.Ю.; Rodiuk, N.Y. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
  Інформаційне видання містить історико-педагогічний аналіз технологій розвитку творчої особистості, конкретні приклади зазначених технологій з детальним їх описом. У виданні подано термінологічний словник та покажчик ...
 • Зарубіжна література для дітей 

  Комарівська, Н.О.; Комаривская, Н.О.; Komarivska, N.O. (Вінниця, ТОВ «Твори», 2018)
  У посібнику зібрані кращі твори для дітей молодшого шкільного віку, створені зарубіжними письменниками в різні часи розвитку літератури. Подаються зразки фольклорних творів для дітей. Заслуговують на увагу оглядові статті ...
 • Теорія та методика роботи з жіночим хоровим колективом 

  Кравцова, Н. Є.; Кравцова, Н. Е.; Kravtsova, N.; Пацкань, І. В.; Пацкань, И. В.; Patskan, I.; Шкільнюк, Г. М.; Шкильнюк, Г. М.; Shkilnyuk, G. (Вінниця: ФОП Данилюк В. Г., 2010)
  В посібнику висвітлені теоретичні аспекти організації та учбової діяльності жіночого хорового колективу, зокрема специфіка комплектування хорових партій, особливості методики вокально-хорової роботи, розспівування, підбір ...
 • Актуальні питання мистецької освіти та виховання 

  Белінська, Т. В.; Белинская, Т. В.; Belinska, T. V. (Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018)
  До збірника матеріалів науково-практичної конференції включено наукові статті викладачів і студентів у яких відображено результати актуальних досліджень теоретико-методологічних концепцій мистецької освіти та виховання.
 • Історія становлення та розвитку змісту музично-фольклористичних дисциплін у системі вищої музичної освіти України (20-ті рр. XX – поч. XXI ст.) 

  Белінська, Т. В.; Белинская, Т. В.; Belinska, T. V. (Вінниця : ВМГО «Розвиток», 2017)
  У монографії досліджено розвиток змісту музично-фольклористичних дисциплін як складової музичної освіти, а також створення основ наочної і теоретичної бази викладання музичного фольклору. Вивчено й узагальнено історію і ...
 • Вокалізи для народного голосу 

  Остапчук, Л. О.; Ostapchuk, L.O.; Панасюк, Т. Ю.; Panasyuk, T. Yu. (Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2016)
  До пропонованого навчально-методичного посібника входить десять вокалізів для народного жіночого голосу в супроводі фортепіано, написаних на основі українського пісенного мелосу, з урахуванням специфіки традиційного ...
 • Перші кроки соціального педагога на шляху до професії: вступ до спеціальності 

  Демченко, О. П.; Демченко, Е. П.; Demchenko, O. P. (Вінниця: ТОВ«Нілан-ЛТД», 2013)
  Посібник має на меті ознайомити студентів з азами соціальної педагогіки як науки і практичної дисципліни, розкрити суть і специфіку соціально-педагогічної діяльності, сформувати в них цілісне уявлення про ...
 • Практикум з історії педагогіки 

  Демченко, О. П.; Демченко, Е. П.; Demchenko, O. P. (Київ : Видавничий Дім «Слово», 2012)
  Посібник містить матеріали для роботи студентів на лекціях, під час самостійної роботи, підготовки до семінарських і практичних завдань. У посібнику представлено орієнтовні плани лекцій, систему проблемних запитань і ...
 • Вступ до спеціальності «соціальна педагогіка» 

  Демченко, О. П.; Демченко, Е. П.; Demchenko, O. P.; Міщик, Л. І.; Мищик, Л. И.; Mishchik, L.I. (Глухів, 2013)
  Посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу «Вступ до спеціальності» і має на меті ознайомити студентів з азами професії соціального педагога, сформувати в них цілісне уявлення про соціально-педагогічну діяльність ...
 • Основи природознавства з методикою 

  Присяжнюк, Л. А.; Prysiazhniuk, L. A; Карук, І. В.; Карук, И. В.; Karuk, I. V.; Стахова, І. А.; Stakhova, I. A. (Вінниця, 2018)
  Навчальне видання «Основи природознавства з методикою : практикум» є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни «Основи природознавства з методикою» (спеціальність Дошкільна освіта) і спрямований на формування ...
 • Дидактика початкової освіти 

  Кіт, Г. Г.; Кит, Г. Г.; Kit, G.G.; Петрович, О. Б.; Petrovich, O. B.; Карук, І. В.; Карук, И. В.; Karuk, I. V. (Вінниця : ЦОП “Документ Принт”, 2017)
  У навчально-методичному посібнику для студентів спеціальності “Початкова освіта” розроблено плани практичних і лабораторних занять, практичні завдання для студентів, списки літератури до окремих тем і предмету в цілому, ...
 • Родинна педагогіка 

  Любчак, Л. В.; Liubchak, L. V. (Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2012)
  Курс лекцій з «Родинної педагогіки» для студентів спеціальності «Початкове навчання» стаціонару та заочної форм навчання містить короткі теоретичні відомості з основних проблем родинного виховання у контексті програмних ...
 • Запаліть вогник допитливості молодших школярів 

  Сидорець І. В.; Сидорец И. В.; Sydorets I. V. (Вінниця : ВДПУ, 2010)
  Методичний посібник адресований студентам педагогічних закладів ІІ – ІV рівня акредитації (спеціальність «Початкове навчання»), вчителям-практикам початкової школи. Він містить оригінальні дидактичні ігри і завдання ...
 • Теорія виховання: практичні заняття : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Початкове навчання» 

  Голюк, О. А.; Holiuk, O. A. (ВДПУ, Вінниця, 2011)
  Навчально-методичний посібник, підготовлений за вимогами кредитно-модульної системи навчання у відповідності до навчальної програми курсу «Теорія виховання», дасть змогу студентам глибше освоїти основні теми дисципліни, ...
 • Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вчителя початкових класів 

  Кіт, Г. Г.; Kit, H. H.; Кит, Г. Г. (ВДПУ, Вінниця, 2005)
  Даний навчально-методичний посібник дозволяє студентам спеціальності “Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” глибше усвідомити завдання і зміст педагогічної практики в цілому, ...
 • Дипломна робота як форма діагностики якості підготовки магістрів спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта : методичні рекомендації до написання і захисту для студентів денної та заочної форм навчання 

  Тарасенко, Г. С.; Tarasenko, H. S.; Кривошея, Т. М.; Кривошея, Т. М. (Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015)
  Методичні рекомендації адресовані студентам ступеня вищої освіти “магістр” спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта, а також викладачам ВНЗ – науковим керівникам дипломних робіт. Основна мета рекомендацій – допомогти ...
 • Навчаємо пізнавати природу. Позакласна виховна робота з молодшими школярами 

  Тарасенко, Галина; Tarasenko, Halina (Х. : Вид. група «Основа», 2008)
  Методичний посібник має на меті доповнити традиційні форми екологічного виховання новими механізмами аксіологічної діяльності учнів. Автор розкриває емоційний та художній шляхи впливу на екологічну свідомість дітей. Вони ...
 • Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи. Посібник для вчителя 

  Тарасенко, Г. С.; Tarasenko, H. S. (Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003)
  Посібник відкриває нові шляхи впливу на формування гуманістично значущих ціннісних орієнтацій молодших школярів. Запропонований методичний підхід передбачає активізацію механізмів аксіологічної (ціннісної) діяльності дітей. ...