Now showing items 1-20 of 558

  • Компоненти творчого стилю педагогічної діяльності 

   Панадій, О.; Панадий, О.; Panadii, O. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
   Структура творчого стилю педагогічної діяльності розглядається як єдність необхідних знань і умінь, специфічних професійних, соціально-психологічних, креативних й особистісних якостей вчителя, що визначають його здатність ...
  • Теоретичні підходи до розуміння соціальної компетентності 

   Московчук, О.; Moskovchuk, O. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
   У статті аналізуються різні підходи до розуміння сутності соціальної компетентності особистості. З’ясовуються можливості формування соціальної компетентності на різних етапах онтогенезу.
  • Діяльнісний підхід до розуміння дискурсивної компетентності 

   Мікаєлян, В.; Микаелян, В.; Mikaielian, V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
   Дискурсивна компетентність визначається як творча здібність людини використовувати наявний запас мовленнєвих засобів, що передбачає певний обсяг знань і готовність до їх використання.
  • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Випуск 57 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
   У збірнику вміщені наукові статті з актуальних проблем сучасної педагогіки та психології, в яких розкриваються питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, ...
  • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 9 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
   У збірнику представлено матеріали наукової конференції студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Актуальні проблеми навчально-виховного процесу і шляхи їх вирішення».
  • Педагогічні умови підготовки студентів до реалізації функцій суб'єктів інноваційної діяльності 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: «Твори», 2019)
   У статті розглядаються особливості інноваційної діяльності як готовності вчителя до розробки і впровадження інновацій. Проаналізовано різні напрями дослідження інноваційної діяльності, представлені у педагогічній періодиці. ...
  • Етапи формування професійної етики майбутніх медичних сестер 

   Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: «Твори», 2019)
   У статті розглядаються етапи формування професійної етики майбутніх медичних сестер: аналітико-діагностичний, мотиваційно-установочний, комунікативно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний. Охарактеризовано завдання кожного з ...
  • Використання діалогічних методів у підготовці майбутніх учителів 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2019)
   Навчальний діалог розглядається як форма конструктивної пізнавальної взаємодії рівноправних суб’єктів, що характеризується відкритістю до альтернативних поглядів, толерантністю, імпровізаційністю, свободою самовираження ...
  • Теоретико-методологічний аналіз поняття "діалогічне спілкування" 

   Дячинський, Р. В.; Дячинский, Р. В.; Diachynskyi, R. V. (Вінниця: «Твори», 2018)
   У статті проаналізовано наукові підходи до трактування сутності і змісту діалогічного спілкування. Розглянуто принципи діалогічного спілкування. Міждисциплінарний аналіз наукової літератури дозволив визначити основні ...
  • Суб’єктна включеність майбутніх учителів у діяльність студентського самоврядування 

   Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S. (Вінниця: «Твори», 2018)
   У статті розкрито сутнісну характеристику поняття суб'єктної включеності студентів у процес формування їх соціальної компетентності як здатності до усвідомлених, цілеспрямованих, активних дій. Встановлено, що суб'єктність ...
  • Забезпечення суб’єктної позиції студентів в освітньому процесі медичного коледжу 

   Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: «Твори», 2018)
   У статті представлені філософські, психологічні, психолого-педагогічні підходи до розуміння поняття самоактуалізація. Акцентовано увагу на важливості розгляду самоактуалізації у площині становлення особистості, реалізації ...
  • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 56 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2018)
   У збірнику вміщені наукові статті з актуальних проблем сучасної педагогіки та психології, в яких розкриваються питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, ...
  • Шляхи формування партнерських відносин між викладачем і студентами в освітньому процесі 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: «Твори», 2018)
   У статті розглядаються такі структурні компоненти діалогічної взаємодії, як діалогічні стосунки, особистісні позиції учасників, активна спільна діяльність, ціннісно-смисловий зв'язок. Запропоновано визначення партнерської ...
  • Діалог як засіб особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2018)
   У статті розглядаються різні підходи до розуміння сутності діалогу як психологічного феномену, а також з’ясуються можливості його використання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів. На основі теоретичного ...
  • Tolerance as a Criterion of Teacher`s Personal Maturity 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018)
   Targeted modernization of education on the basis of humanization and democratization significantly change the requirements for the professional position and strategy of a teacher, provide the rejection of the directive ...
  • Особистісна зрілість як психолого-педагогічне поняття 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2007)
   У статті розглядаються різні підходи до трактування поняття особистісна зрілість. Незважаючи на певні відмінності, більшість дослідників пов’язує феномен особистісної зрілості з такою комплексною характеристикою особистості, ...
  • Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 29-30 листопада 2017 р.) 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   У збірнику подано матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя», яка відбулася 29-30 листопада у Вінницькому державному педагогічному університеті ...
  • Професійне становлення особистості майбутнього вчителя 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Бартюк, М. П.; Bartiuk, M. P.; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Герасимова, І. Г.; Герасимова, И. Г.; Herasymova, I. H.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I.; Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O.; Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н. Е.; Dmitrenko, N. Ye.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коваль, М. С.; Koval, M. S.; Нагорняк, С. В.; Nahorniak, S. V.; Опушко, Н. Р.; Пинаева, О. Ю.; Пінаєва, О. Ю.; Pinaieva, O. Yu.; Пруц, О. В.; Pruts, O. V.; Пугач, С. С.; Puhach, S. S.; Столяренко, О. В.; Столяренко, Е. В.; Stoliarenko, O. V.; Столяренко, О. В.; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Шахов, В. І.; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V. (Вінниця: «Твори», 2018)
   У монографії висвітлюються результати досліджень багатоаспектної проблеми професійного становлення особистості майбутнього вчителя: особистісної самореалізації обдарованих студентів педагогічного університету, діалогізації ...
  • Формування критичного мислення як необхідна умова професійної ідентичності майбутніх учителів 

   Шахов, В. І.; Килівник, А. М.; Мельник, І. М. (Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018)
   У статті розглянуто проблему формування критичного мислення як важливу складову професійної ідентичності. Здійснено термінологічний аналіз поняття «критичне мислення». Окреслено якості та уміння які необхідно розвивати у ...
  • Структура та особливості професійної ідентичності майбутнього учителя початкової школи 

   Мельник, Ірина Миколаївна (Херсон: Херсон. держ. ун-т, ф-т психології, історії та соціології, 2018)
   В статті розглядається поняття професійної самосвідомості й ідентичності як одна із центральних проблем психологічного вивчення учителя в останні десятиліття. Розглянуто новітні психологічні дослідження, в яких визначена ...