Now showing items 1-20 of 391

  • 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. для майбут. вчителів 

   Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні. Рекомендується студентам вищих ...
  • Cучасні комп'ютерні технології як засіб інтердисциплінарного навчання 

   Гуревич, Р. С.; Hurevych, R. S. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   Розглянуті сучасні комп’ютерні технології, що можуть слугувати засобами інтердисциплінарного навчання у ВНЗ. Головна увага приділена геоінформаційним системам (ГІС), що є предметом розгляду географії та ...
  • Higher Education in Ukraine: Ensuring the Quality of Education 

   Kаplinski, V. V.; Lazarenko, N. I.; Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Kielce: Holy Cross University, 2016)
   Стаття знайомить з ідеями щодо забезпечення якості освіти в педагогічних університетах
  • HOW TO PROVIDE EFFICIENCY OF SELF-EDUCAT 

   Kаplinskiy, V. V.; Каплинский, В. В.; Каплінський, В. В.; Glazunova, T.V.; Глазунова, Т. В. (Warszawa (Poland), 2017)
   The article deals with the purpose-oriented and organizational stages of self-education and its favorable conditions.
  • How to Provide Efficiency of Self-Education 

   Kaplinskyi, V. V.; Kaplinskіy, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Warszawa, Poland, 2017)
   The article deals with the purpose-oriented and organizational stages of self-education and its favorable conditions
  • Implementing of problem-based learning in the ESL classroom 

   Lysa, A.; Лиса, А. М.; Хмизенко, Д. О.; Khmyzenko, D.; Прокопович, Н. Ю.; Prokopovych, N. (2016)
   Дана стаття займається оглядом змісту проблемного навчання та основних шляхів його застосування у процесі вивчення англійської мови як другої. Проблемне навчання це індуктивний прийом навчання, що використовує реальну ...
  • Personal Maturity as a Factor of the Teacher’s Readiness for Constructive Interaction with Students 

   Galuziak, Vasyl; Галузяк, В.; Kholkovska, Iryna; Холковська, І. (Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017)
   The article contains a consideration of the phenomenon of the teacher's personal maturity as the key factor of the efficiency of pedagogic activity. On the basis of an analysis of psychological and pedagogical approaches ...
  • А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський: дві парадигми виховання 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M (Луганський ДПУ, 2000)
   У статті представлено порівняльний аналіз поглядів А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського на суть і методику організації виховання. Доводиться, що видатні педагоги були представниками двох різних парадигм виховання: ...
  • Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов 

   Яцишин, О. М.; Yatsyshyn, O. M. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   Стаття присвячена питанням становлення автолінгводидактики як окремої предметної галузі та практики самостійного оволодіння іноземною мовою. Розкрито етимологію терміну «автолінгводидактика», а також сутнісні ознаки ...
  • Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія 

   Акімова, О. В.; Акимова, А. В.; Akimova, O. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сапогов, В. А.; Sapohov, V. A.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У колективній монографії викладачів дисциплін педагогічного циклу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського представлені авторські технології навчання, виховання та взаємодії між ...
  • Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя музики 

   Ліхіцька, Л. М.; Лихицкая, Л. М.; Likhitskaya, L.. (Київ–Вінниця :ТОВ фірма «Планер», 2016)
   У статті висвітлюються результати констатувальної діагностики рівнів готовності майбутніх вчителів музики до мистецької інноваційної діяльності. Виявлено її незадовільний стан та суттєві недоліки організації ...
  • Анализ и решение проблемних педагогический ситуаций в деятельности методических объединений учителей 

   Каплинский, В. В.; Каплінський, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Таганрог: Изд.: «Перо», 2013)
   В статье даються методические советы относительно анализа, решения педагогических ситуаций и коммуникативного обеспечения этого процесса
  • Аналіз закордонного досвіду підсумкової атестації з математики випускників школи 

   Воєвода, А. Л.; Voievoda, A. L. (2016)
   В статті розглянуто закордонний досвід підсумкової атестації випускників школи з математики, зокрема Ізраїлю. Особливості організації діагностики знань, умінь і навичок учнів ізраїльської школи з математики полягають у ...
  • Аналіз можливостей використання технологій Веб – 2.0 у процесі підготовки педагогів 

   Lyulchak, S.; Люльчак, С. Ю. (2016)
   Розглянуто аналіз можливостей використання сервісів Веб 2.0 в навчальному процесі. З’ясовано, що сервіси Веб 2.0 можуть використовуватись як джерело навчальних матеріалів, як сховища посилань на веб-ресурси, як платформи ...
  • Аналіз природних виховних ситуацій як метод підготовки та перепідготовки класних керівників 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця, 2010)
   В статті описується досвід використання теоретичних знань з педагогіки як інструмента розв’язання природних педагогічних ситуацій та їх спрямування у виховане русло
  • Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження з формування організаторських здібностей студентів вищого навчального закладу 

   Бровчак, Л. С.; Brovchak, L. S. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті розглядаються результати проведеного експериментального дослідження щодо формування організаторських здібностей студентів вищого навчального закладу
  • Аспекти підготовки вчителів технологій до майбутньої професійної діяльності 

   Пінаєва, О. Ю.; Пинаева, О. Ю.; Pinaieva, O. Yu.; Федик, Ю. М.; Fedyk, Yu. M.; Кармазіна, О. М.; Карамзина, О. М.; Karmazina, O. M. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   У статті розглянуті сучасні проблеми застосування інтерактивних технологій для викладачів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Використання засобів навчання нового покоління у професійно- практичній ...
  • Атестація загальноосвітніх шкіл 

   Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Слободянюк, Микола Іванович; Слободянюк, Н. И.; Slobodianiuk, M. I.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця: РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001)
   У монографії обгрунтовується новий підхід до атестації загально¬освітніх шкіл. Визначені результативні та процесуальні показники ефективності педагогічної діяльності, запропоновані діагностичні методики для їх вимірювання, ...
  • Бази даних у системі вищої освіти: правовий вимір 

   Кронівець, Т. М.; Kronivets, T. M. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті здійснено правовий аналіз створення, функціонування та охорони баз даних в системі вищої освіти, узагальнено правові характеристики цього інформаційного продукту
  • Блог-квест у підготовці компетентного фахівця 

   Кадемія, М. Ю.; Kademiia, M. Yu.; Скупий, О. М.; Skupyi, O. M. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті розглянуто використання Інтернету, його сервісів, проектних технологій: Веб-квест та Блог- квест в інтерактивному навчанні учнів і студентів, а також їх вплив на формування компетентного фахівця.