Now showing items 390-409 of 583

  • Реакція інформаційних ресурсів України та Російської Федерації на BREXIT 

   Куліков, Г. М.; Куликов, Г. М.; Kulikov, Glib (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   Стаття присвячена висвітленню реакції на результати референдуму щодо членства Великої Британії в Європейському союзі 2016 року у інформаційних ресурсах України та Російської Федерації. На основі дослідження публіцистичних ...
  • Реалізація виховного потенціалу змісту педагогічних дисциплін 

   Каплінский, В. В.; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V. (Вінниця, 2004)
   У статті загострюється увага на умовах, за яких зміст педагогічних дисциплін впливає на свідомість та почуття студентів і забезпечує продуктивну післядію. Наводяться відзиви студентів, які засвідчують ефективність пропонованої ...
  • Реалізація компетентнісного підходу під час навчання математики учнів ПТНЗ 

   Черненко, Яна Ігорівна; Черненко, Яна Игоревна; Chernenko, Y. I. (Київ-Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017)
   Формування базових компетентностей, зокрема математичної компетентності, в учнів загальноосвітніх шкіл та ПТНЗ нині є одним з основних завданням української освіти, прописаним в законодавчих документах. Мета – описати ...
  • Реалізація компетентнісного підходу у вищій школі на основі використання ідей контекстного навчання 

   Гуревич, Р. С.; Hurevych, R. S. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   Статтю присвячено питанням реалізації компетентнісного підходу у ВНЗ на основі використання ідей контекстного навчання. Здійсненно порівняльний аналіз понять «компетентність» і «професіоналізм». Визначено межі застосовуваності ...
  • Реклама як засіб забруднення інформаційного середовища 

   Фаліштинська, А. Р; Falishtynska, Anastasia (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті проаналізовано особливості функціонування інформаційного наявного матеріалу та проведеного соціологічного опитування визначено вплив реклами на поведінку людини, сформульовано пропозиції протидії негативному впливу ...
  • Рефлексія в педагогічній діяльності вчителя 

   Рушківський, Р. В.; Рушковский, Р. В.; Rushkivskyi, R. V. (Вінниця: «Нілан ЛТД», 2017)
   З’ясовується сутність і значення рефлексії в структурі педагогічної діяльності. Визначено особливості та основні сфери прояву рефлексії вчителя: мислення, комунікація, самосвідомість.
  • Рефлексія у структурі особистісно-професійної зрілості вчителя 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Харків : НТУ «ХПІ», 2008)
   У статті розглядається проблема рефлексії як критерію професійно-особистісної зрілості педагога. Проаналізовані основні аспекти і визначені показники розвитку педагогічної рефлексії.
  • Рефлексія у структурі особистісно-професійної зрілості вчителя 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Харків: НТУ «ХПІ», 2008)
   У статті розглядається проблема рефлексії як критерію професійно-особистісної зрілості педагога. Проаналізовані основні аспекти і визначені показники розвитку педагогічної рефлексії
  • Розвиток здатності до професійного ціннісно-смислового самовизначення як умова формування готовності майбутніх учителів до вирішення педагогічних конфліктів 

   Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   В статті розглядаються умови становлення суб'єктної позиції студентів педагогічного університету, формування у них мотиваційної і інструментальної готовності до попередження та конструктивного вирішення педагогічних ...
  • Розвиток критичного мислення молодших школярів як передумова формування інформаційної культури 

   Лапшина, І. М.; Lapshina, I. M. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   Автор аналізує комплекс педагогічних умов, що впливають на успішність формування інформаційної культури дітей молодшого шкільного віку, пропонує з урахуванням етапів уроку доречні прийоми навчально-пізнавальної діяльності ...
  • Розвиток освіти в подільській губернії у кінці XVIII на початку ХIХ століття 

   Зузяк, Т. П.; Zuziak, T. P. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті аналізуються особливості розвитку освіти на території Подільської губернії в кінці XIII на початку ХІХ століття. Розглядаються соціально-економічні та політичні фактори, які впливали на становище освітянської ...
  • Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства 

   Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Паламарчук, Ольга Миколаївна; Паламарчук, О. Н.; Palamarchuk, O. M.; Антонюк, Микола Степанович; Антонюк, Н. С.; Antoniuk, M. S.; Безверхий, Олег Станіславович; Безверхий, О. С.; Bezverkhyi, O. S.; Браніцька, Тетяна Ромуальдівна; Браніцькая, Т. Р.; Branitska, T. R; Візнюк, Іннеса Миколаївна; Визнюк, И. Н.; Vizniuk, I. M.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Килівник, Анатолій Миколайович; Киливник, А. Н.; Kylivnyk, A. M.; Коломієць, Леся Ігорівна; Коломиец, Л. И.; Kolomiiets, L. I.; Комар, Тетяна Олександрівна; Комар, Т. А.; Komar, T. O.; Педоренко, Валентина Миколаївна; Педоренко, В. Н.; Pedorenko, V. M.; Перегончук, Наталія Василівна; Перегончук, Н. В.; Perehonchuk, N. V.; Савчук, Зоряна Степанівна; Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S.; Сидоренко, Жанна В’ячеславівна; Сидоренко, Ж. В.; Sydorenko, Zh. V.; Сердюкова, Інна Миколаївна; Сердюкова, И. Н.; Serdiukova, I. M.; Фуштей, Оксана Василівна; Фуштей, О. В.; Fushtei, O. V.; Чала, Катерина Олександрівна; Чала, К. А.; Chala, K. O.; Чухрій, Інна Володимирівна; Чухрій, И. В.; Chukhrii, I. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
   У монографії висвітлюються результати наукових розвідок проблеми особистісного розвитку майбутніх психологів: професійної амбівалентності особистості, самоорганізації, особистісної зрілості, професійної ідентичності, ...
  • Розвиток особистісної зрілості майбутніх учителів у процесі педагогічної практики 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Хмельницький : ХНУ, 2012)
   Розглядаються педагогічні умови розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів під час педагогічної практики. Обґрунтовується необхідність педагогічного супроводу і психологічної підтримки студентів-практикантів у процесі ...
  • Розвиток особистісної зрілості майбутніх учителів у процесі педагогічної практики 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Хмельницький: ХНУ, 2012)
   Розглядаються педагогічні умови розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів під час педагогічної практики. Обґрунтовується необхідність педагогічного супроводу і психологічної підтримки студентів-практикантів у процесі ...
  • Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх учителів : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коломієць, Алла Миколаївна; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Столяренко, Оксана Василівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамськая, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Шахов, Владислав Володимирович; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016)
   У монографії розкриваються психолого-педагогічні засади розвитку професійно важливих якостей у майбутніх учителів: творчого мислення, рефлексивності, професійної самосвідомості, моральних якостей, готовності до професійного ...
  • Розвиток професійної самосвідомості майбутніх психологів як умова формування їх готовності до професійної діяльності 

   Шахов, В. І.; Shakhov, V. I. (2016)
   Професійна готовність майбутнього фахівця як складне особистісно-професійне утворення тісно пов’язане з його професійною самосвідомістю. Останню найчастіше визначають як процес пізнання себе, формування уявлень щодо себе, ...
  • Розвиток професійної самосвідомості майбутніх психологів як умова формування їх готовності до професійної діяльності 

   Шахов, В. І.; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
   Професійна готовність майбутнього фахівця як складне особистісно-професійне утворення тісно пов’язане з його професійною самосвідомістю. Останню найчастіше визначають як процес пізнання себе, формування уявлень щодо себе, ...
  • Розвиток професійної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів 

   Галузяк, В. М.; Галузяк, Василь Михайлович; Haluziak, V. M.; Добровольська, Катерина В’ячеславівна; Добровольская, К. В.; Dobrovolska, K. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У монографії розкривається проблематика формування професійної самосвідомості студентської молоді: сутність, особливості і структура професійної самосвідомості, етапи і психологічні механізми її розвитку. Визначено педагогічні ...
  • Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів : монографія 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Тихолаз, Софія Іванівна; Тихолаз, София Ивановна; Tykholaz, Sofiia Ivanivna (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016)
   У монографії на основі аналізу психолого-педагогічної літератури та педагогічної практики з’ясовано сутність і структуру професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів, визначено критерії, показники ...
  • Розвиток соціокультурної компетентності 

   Тарнауз, O. І.; Tarnauz, O. (Вінниця (ВДПУ), 2016)
   У статті розглянуто розвиток та формування соціокультурної компетентності,а також введення соціокультурного компоненту в викладання іноземної мови. Мета статті полягає в тому,щоб бути професійно педагогічно компетентним, ...