Now showing items 283-302 of 584

  • Партнерство як інноваційна форма діалогічної взаємодії викладача і студентів – майбутніх менеджерів 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
   У статті зазначається необхідність надання пріоритету особистісно-орієнтованій моделі, яка спрямована на подолання моносуб’єктності навчально-виховного процесу, зміцнення позицій діалогічності стосунків у процесі взаємодії ...
  • Педагогический авторитет: типы и условия формирования 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Симферополь, 2000)
   В статье обосновывается понимание педагогического авторитета как не связанной с социальным статусом, принуждением и вознаграждениями способностью педагога своей личностью влиять на мысли, чувства и поведение учеников. ...
  • Педагогічна взаємодія між шкільними уроками як важливий чинник художньо-трудової підготовки учнів 

   Савчук, І. В.; Savchuk, I. V. (2008)
   Стаття розглядає питання необхідності організації навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва, художньої культури, української літератури та історії України, а також ...
  • Педагогічна взаємодія у підготовці майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності школярів 

   Бардашевська, Ю. О.; Бардашевская, Ю. О.; Bardashevska, Yu. O. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   У статті розглянуто педагогічну взаємодію як важливий аспект підготовки майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності школярів. Домінуюча роль у педагогічній системі відводиться навчальній діяльності, у процесі ...
  • Педагогічна діагностика : курс лекцій 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015)
   У посібнику розкривається сутність основних методів педагогічної діагностики, які можуть використовуватися для оцінки ефективності педагогічного процесу. Значне місце приділяється методиці підготовки і проведення педагогічного ...
  • Педагогічна діагностика як система 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
   У статті розглядаються різні підходи до трактування сутності педагогічної діагностики. Педагогічна діагностика трактується як пізнавально-перетворювальна діяльність педагога, що полягає у вивченні та врахуванні індивідуальних ...
  • Педагогічна конфліктологія : навчальний посібник 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015)
   У навчальному посібнику розкриваються загальні основи педагогічної конфліктології. Розглядаються особливості, причини, типи та функції педагогічних конфліктів, шляхи їх попередження і розв’язання
  • Педагогічна технологія застосування ритмічної гімнастики на уроках фізичної культури з учнями середніх класів 

   Хуртенко, О. В.; Khurtenko, O. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016)
   В статті проаналізовано проблему підвищення рухової активності школярів, а також педагогічні інновації у сфері фізичного виховання школярів, що активно розробляються і впроваджуються в практику підвищення рухової активності, ...
  • Педагогічний аспект дитячого музичного театру в історичному контексті 

   Онофрійчук, Людмила Миколаївна; Онофрийчук, Людмила Николаевна; Onofriychuk, Liudmyla Nikolaevna (Київ-Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017)
   Розглянуто аспекти історичного розвитку українського дитячого музичного театру та його педагогічний вплив на естетичне виховання особистості. Доведено, що мистецтво музичного театру має багате історичне минуле і в сучасний ...
  • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 10 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
   У збірнику представлено наукові статті студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з актуальних проблем сучасної педагогіки і педагогічної психології.
  • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 11. Частина 1 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2020)
   У збірнику представлено наукові статті студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з актуальних проблем сучасної педагогіки і педагогічної психології.
  • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 11. Частина 2 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2020)
   У збірнику представлено наукові статті студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з актуальних проблем сучасної педагогіки і педагогічної психології.
  • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 9 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
   У збірнику представлено матеріали наукової конференції студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Актуальні проблеми навчально-виховного процесу і шляхи їх вирішення».
  • Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Бурлака, Н. І.; Бурлака, Н. И.; Burlaka, N. I.; Васаженко, Н. О.; Vasazhenko, N. O.; Волошина О.В.; Voloshyna, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I.; Дембіцька, С. В.; Дембицкая, С. В.; Dembitska, S. V.; Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н. Е.; Dmitrenko, N. Ye.; Донець, В. Г.; Донец, В. Г.; Donets, V. H.; Загородній, С. П.; Загородний, С. П.; Zahorodnii, S. P.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Кобилянська, І. М.; Кобылянская, И. М.; Kobylianska, I. M.; Кобилянський, О. В.; Кобылянский, О. В.; Kobylianskyi, O. V.; Мигун, П. П.; Myhun, P. P.; Нагорняк, С. В.; Nahorniak, S. V.; Пінаєв, Б. О.; Пинаев, Б. О.; Pinaiev, B. O.; Пінаєва, О. Ю.; Пинаева, О. Ю.; Pinaieva, O. Yu.; Погріщук, О. Б.; Погрищук, О. Б.; Pohrishchuk, O. B.; Стемпень, Ян; Stempen, Yan; Столяренко, О. В.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Stoliarenko, O. V.; Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I.; Шахов, В. В.; Шахов, В. І.; Шахов, В.; Shakhov, V. I.; Shakhov, V. V. (Вінниця: «Твори», 2019)
   У монографії розкриваються різні аспекти педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку студентів педагогічних закладів вищої освіти: філософські основи особистісно-професійного становлення майбутніх учителів, ...
  • Педагогічний супровід професійного самовдосконалення та особистісної самореалізації майбутнього педагога 

   Каплінский, В. В; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V (Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки і психології», 2017)
   В статті йдеться про спонукання та включення в діяльність, спрямовану на самовиховання та професійне самовдосконалення майбутнього педагога.
  • Педагогічні умови використання ІКТ у фаховій підготовці вихователя дошкільного навчального закладу 

   Федчишина, Тетяна Леонідівна; Федчишина, Татьяна Леонидовна; Fedchishina, Tatyana Leonidovna (Київ-Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017)
   Сьогодні відбуваються суттєві зміни в економіці, політиці, культурі України, що відображається і на системі педагогічної освіти, яка набуває нових форм та якостей, зокрема у вищій школі. Основною метою педагогічної освіти ...
  • Педагогічні умови забезпечення ефективності практичних занять з педагогіки у вищій школі як важливої складової формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя 

   Каплінський, В. В; Каплинский, В. В.; Kaplinskiy, V. V. (2016)
   На снові аналізу психолого-педагогічної літератури, вивчення досвіду викладачів вищої школи та багаторічного власного досвіду роботи у вищому навчальному закладі нами було визначено та обґрунтовано ті педагогічні умови, ...
  • Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів умінь учитись 

   Закраєвська, О. Ю.; Закраевская, О. Ю.; Zakraievska, O. Yu. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014)
   У статті розглянуто педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності, формування ключових компетентностей.
  • Педагогічні умови підготовки студентів до реалізації функцій суб'єктів інноваційної діяльності 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Вінниця: «Твори», 2019)
   У статті розглядаються особливості інноваційної діяльності як готовності вчителя до розробки і впровадження інновацій. Проаналізовано різні напрями дослідження інноваційної діяльності, представлені у педагогічній періодиці. ...
  • Педагогічні умови розвитку вмінь спілкування у дітей старшого дошкільного віку 

   Глущук, О. П.; Hlushchuk, O. P. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   Визначено педагогічні умови розвитку у старших дошкільників умінь спілкування з однолітками: забезпечення взаєморозуміння, довірливих стосунків у діадах «педагог-діти», «дитина-діти», «дитина-дитина»; врахування у виховній ...