Now showing items 1-11 of 11

  • Граматичні тенденції сучасної англійської мови 

   Мельник, K. O.; Мельник, Е. О.; Melnyk, K. (Житомир: Вид-во ЖДУ, 2018)
   У статті проаналізовано основні тенденції граматичних змін сучасної англійської мови, яка переживає ряд змін, які спричинені тим, що ця мова є міжнародною, слугує великій кількості населення, а тому спрощується, уніфікується ...
  • Еволюція вивчення односкладного речення в українському мовознавстві 

   КОВАЛЬ, Л.; Koval, L. (2016)
   У статті здійснюється хронологічний огляд вивчення односкладного речення в українському мовознавстві; також пропонується новий підхід до аналізу категорії односкладності – в аспекті між’ярусних співвідношень. В статье ...
  • Лінгвокогнітивний підхід до аналізу синтаксичної організації поетичного тексту 

   Мосійчук, А. В.; Мосийчук, А. В.; Mosiichuk, A.; Грачова, І. Є.; Грачёва, И. Е.; Grachova, I. (Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
   Метою даної статті є аналіз специфіки лінгвокогнітивного підходу до дослідження синтаксису поетичного мовлення, який розглядає синтаксичні конструкції невід’ємно від сукупності когнітивних процесів, задіяних у ...
  • Практикум з української мови 

   Родюк, Н.Ю.; Rodiuk, N.Y. (Вінниця : ВДПУ, 2019)
   Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Початкова освіта», відповідає вимогам програми дисципліни «Практикум з української мови» і надає можливість узагальнити, систематизувати і закріпити знання правил ...
  • Речевая организация сказового повествования в произведениях В. Шукшина 

   Мельник, Т. Н.; Мельник, Т. М.; Melnik, T.N. (Вінниця: ТОВ «фірма «Планер», 2012)
   В данной работе исследуется влияние фольклора на поэтическую речь В. Шукшина. Фольклорная коннотация языковых средств дает речевую и психологическую характеристику персонажам. Традиции устного народного творчества нашли ...
  • Синтаксис простого речення. Тестовий контроль 

   Прокопчук, Людмила; Прокопчук, Людмила; Prokopchuk, Liudmyla (2019)
   Збірник тестових завдань входить до науково-методичного комплексу дисципліни «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис». Посібник місить тестові завдання різного типу для поточного, рубіжного й підсумкового контролю, ...
  • Синтаксис складного речення. Модульний курс 

   Прокопчук, Людмила; Прокопчук, Людмила; Prokopchuk, Liudmyla (2018)
   Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання навчальних дисциплін у вищій школі. Він входить до навчально-методичного комплексу дисципліни «Сучасна українська літературна мова» (Синтаксис ...
  • Українська діалектологія : навч. посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література 

   Прокопчук, Л. В.; Prokopchuk, L. V. (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013)
   Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання дисциплін лінгвістичного циклу. У ньому відповідно до трьох виокремлених змістових модулів подано матеріали лекцій, плани практичних занять, перелік ...
  • Українська діалектологія : Тестовий контроль : [збірник завдань] 

   Прокопчук, Л. В.; Prokopchuk, L. V. (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2014)
   Збірник тестових завдань входить до науково-методичного комплексу дисципліни «Українська діалектологія». Посібник місить тестові завдання різного типу для поточного, модульного й підсумкового контролю, які дадуть змогу ...
  • Формально-граматична і семантико-синтаксична структура простого речення в українській та англійській мовах 

   Іваницька, Н. Л.; Иваницкая, Н. Л.; Ivanytska, N. L.; Іваницька, Н. Б.; Иваницкая, Н. Б.; Ivanytska, N. B. (Вінниця ВДПУ, 2004)
   Розглянуто деякі теоретичні проблеми синтаксису простого речення, що стосуються питань формально-граматичного та семантико-синтаксичного моделювання його структури. Посібник призначений для студентів спеціальності “Українська ...
  • Хрестоматія із синтаксису (наукові та науково-методичні праці) 

   Іваницька, Н. Л.; Иваницкая, Н. Л.; Ivanytska, N. L. (Вінниця : ВДПУ, 2004)
   У хрестоматію ввійшли наукові та науково-методичні статті вченого із синтаксису простого речення української мови. Хрестоматія призначена для аспірантів, магістрантів, студентів спеціальності "Українська ...