Now showing items 1-2 of 2

  • Особистісно-професійне становлення педагога: андрагогічний вимір 

   Лазаренко, Н. І.; Lazarenko, N. I.; Лук’янова, Л. Б.; Lukianova, L. B.; Акімова, О. В.; Akimova, O. V.; Аніщенко, О. В.; Anishchenko, O. V.; Бурлака, Н. І.; Burlaka, N. I.; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Гапчук, Я. А.; Hapchuk, Ya. A.; Губіна, С. І.; Hubina, S. I.; Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O.; Дернова, М. Г.; Dernova, M. H.; Калюжна, Т. Г.; Kaliuzhna, T. H.; Коваль, М. С.; Koval, M. S.; Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S.; Піддячий, В. М.; Piddiachyi, V. M.; Радомський, І. П.; Radomskyi, I. P.; Самко, А. М.; Samko, A. M.; Сапогов, М. В.; Sapohov, M. V.; Столяренко, Олена; Столяренко, Оксана; Троцький, Р. С.; Trotskyi, R. S.; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, І. Л.; Holkovs'ka, I. L.; Шаманська, О. І.; Shamanska, O. I.; Шахов, В. І.; Shakhov, V. I.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V.; Stoliarenko, Oksana; Stoliarenko, Olena (Вінниця : «Твори», 2021)
   У монографії розглядаються важливі аспекти особистісно-професійного становлення педагога: особистісної самореалізації, розвитку особистісно-професійної зрілості, професійної самосвідомості, формування соціальної, комунікативної ...
  • Формування культури професійного спілкування у майбутніх офіцерів МВС України в процесі навчання 

   Радомський, Ігор Петрович; Радомский, И. П.; Radomskyi, I. P. (Вінниця, 2007)