Now showing items 21-40 of 4290

  • Особливості процесу номінації орнітальної лексики в українській, російській, німецькій та англійській мовах 

   Дробаха, Л. В.; Drobakha, L. V. (Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999)
   Розглядаються питання, які розкривають сутність процесу номінації, його зв’язок з минулим і сьогоденням. Наголошується, зокрема, на ролі етимологічного аналізу, який надає можливість виявити походження слова і простежити ...
  • Відтворення художнього тексту як прояв його комунікативності 

   Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И.; Yamchynska, T. I. (Одеса : Латстар, 1999)
   У роботі досліджується питання про комунікативні властивості тексту як вербального об’єкта та особливості його функціонування. Вивчення комунікативності передбачає аналіз механізмів текстопобудови, особливостей лінгвістичної ...
  • А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський: дві парадигми виховання 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M (Луганський ДПУ, 2000)
   У статті представлено порівняльний аналіз поглядів А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського на суть і методику організації виховання. Доводиться, що видатні педагоги були представниками двох різних парадигм виховання: ...
  • Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення 

   Прокопчук, Л. В.; Prokopchuc, L. V. (Київ, 2000)
   У дисертаційній роботі здійснено комплексний аналіз категорії порівняння в структурі простого речення, встановлено механізм утворення основних її компонентів, визначено їхнє співвідношення із компонентами формально-граматичної ...
  • Педагогический авторитет: типы и условия формирования 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Симферополь, 2000)
   В статье обосновывается понимание педагогического авторитета как не связанной с социальным статусом, принуждением и вознаграждениями способностью педагога своей личностью влиять на мысли, чувства и поведение учеников. ...
  • Аналіз професійної спрямованості абітурієнтів торговельно-економічного вузу 

   Яцишин, О. М.; Yatsyshyn, O. M. (Вінниця: ВАТ “Віноблдрукарня, 2000)
   Визначення об’єктивного рівня сформованості професійної спрямованості студентів, аналіз динаміки її розвитку протягом всього терміну підготовки майбутніх спеціалістів у вузі мають бути основою виявлення педагогічних умов ...
  • Система вищої освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 

   Яцишин, О. М.; Яцышин, О. М.; Yatsyshin, O. M. (Вінниця: Арбат, 2000)
   В умовах переходу до ринкової економіки має відбутися подальше становлення і розвиток відповідної галузі наукового знання - економіки вищої освіти, науки з специфічними й властивими їй поняттями та категоріями, з обгрунтованими, ...
  • Формування мотивів навчання в умовах застосування тестової системи контролю знань студентів педуніверситету 

   Завальнюк, О. Л.; Zavalnyuk, O. L. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2000)
   В статті подані результати експериментального дослідження ефективності методу тестового контролю й оцінки знань студентів. Відзначається позитивний вплив методу тестування на мотиви навчання й успішність студентів
  • Willst du deutsche Grammatik beherrschen? 

   Ремовська, С. Г.; Ремовская, С. Г.; Removska, S. H. (Вінниця, 2000)
   Посібник з граматики німецької мови включає основні розділи граматики, вивчення яких уможливлює розвиток мовленнєвих і перекладацьких навичок від початкового до завершального етапу володіння німецькою мовою. Теми посібника ...
  • Мотиваційні цінності студентів педагогічного університету на початковому етапі навчання 

   Завальнюк, О. Л.; Zavalnyuk, O. L.; Zavalniuk, O. L.; Томчук, М. І.; Томчук, М. И.; Tomchuk, M. І.; Loiko L. S.; Лойко, Л. С.; Loyko, L. S. (Київ: НПУ, 2000)
   В статті подані результати експериментального дослідження ієрархічної структури мотиваційних цінностей студентів педагогічного університету на початковому етапі навчання. Відзначено домінування особистісних цінностей над ...
  • Вплив гідротермічних умов на продуктивність гібридів кукурудзи у зв'язку із строками сівби 

   Князюк, О. В.; Князюк, А. В.; Knjazjuk, O. V. (Біла Церква, 2000)
   Ранні строки посіву кукурудзи забезпечили більшу продуктивність ранньостиглого і середньораннього гібридів, а більш пізні - середньостиглого. Це зумовлено адаптивним потенціалом на еколого-генетичній основі кожного із ...
  • Активізація технічного мислення студентів під час проходження конструкторської практики 

   Іванчук, А. В.; Иванчук, А. В.; Ivanchuk, A. V. (Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2000)
   У статті розглянуто проблему активізації технічного мислення майбутніх вчителів трудового навчання під час проходження конструкторської практики.
  • Відображення національного світосприйняття у мовах на прикладах багатозначних слів 

   Дробаха, Л. В.; Drobakha, L. V. (Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000)
   У статті розглядаються питання, пов’язані з відображенням національного світосприйняття у мовах. На основі порівняльного дослідження проведено аналіз багатозначних слів німецької, української, англійської та російської ...
  • Генезис гендерної диференціації мовлення 

   Козачишина, О. Л.; Kozachyshyna, O. L. (Вінниця: ВДПУ, 2000)
   В статті проаналізовано базові чинники існування гендерних відмінностей у мовленнэвый поведінці. Здійснений аналіз засвідчує, що гендерну диференціацію мовлення можна вважати наслідком взаємодії комплексу біологічних, ...
  • Літературна традиція у світлі гендерної теорії 

   Козачишина, О. Л.; Kozachyshyna, O. L. (Т.3: Мова і художня творчість, 2000)
   В статті зроблено спробу проаналізувати специфіку становлення жіночої літературної традиції та установити наявність спільних ознак у творчості письменниць жіночої статі в історичному вимірі. Здійснений аналіз виявив вплив ...
  • Особливості концептуальної картини світу мовної особистості автора-жінки 

   Козачишина, О. Л.; Kozachyshyna, O. L. (Чернівці: Рута, 2000)
   У статті здійснено аналіз 740 метафор та образних порівнянь, дібраних зі 100 сучасних коротких оповідань авторів-жінок. Кількісна градація понять царини-цілі образності покладена в основу визначення центральних та ...
  • Парадигматический ряд наименований прохладительных напитков в современном русском языке 

   Боюн, А.М.; Boyun, A.M. (К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2000)
   Статья содержит в себе описание парадигматического ряда наименований прохладительных напитков в современном русском языке. На основе данных толковых и этимологических словарей русского языка установлены ядерные и периферийные ...
  • Основні характеристики ефективного стилю педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001)
   У статті розглядаються різні підходи до визначення характеристик ефективного стилю педагогічного спілкування. Виокремлено біполярні параметри, які відображають фундаментальні аспекти міжособистісної взаємодії і визначають ...
  • Формування професійно значущих умінь і навичок майбутніх економістів у вищих навчальних закладах 

   Кустовська, Ірина Миколаївна; Кустовская, И. М.; Kustovska, I. M. (Вінниця, 2001)
   Дисертація аналізує різноманітні наукові підходи до визначення ПЗУН, та на основі цього аналізу формулюється поняття “професійно значущі вміння і навички”. Пропонується модель формування професійно значущих умінь і навичок ...
  • Атестація загальноосвітніх шкіл 

   Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Слободянюк, Микола Іванович; Слободянюк, Н. И.; Slobodianiuk, M. I.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця: РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001)
   У монографії обгрунтовується новий підхід до атестації загально¬освітніх шкіл. Визначені результативні та процесуальні показники ефективності педагогічної діяльності, запропоновані діагностичні методики для їх вимірювання, ...