Now showing items 21-40 of 10168

  • Типология и функции сравнений в языке русской поэзии 60 - 80 годов XX века 

   Таратута, С. Л.; Taratuta, S. L. (Москва, 1995)
   Работа посвящена сравнению как конструктивному элементу поэтической речи и как способу видения мира в творчестве поэтов-шестидесятников. В первой главе прослежена история изучения сравнения, рассмотрено сравнение как начало ...
  • Типология и функции сравнений в языке русской поэзии 60 - 80 годов ХХ века : дис... канд. филол. наук: 10.02.01 

   Таратута, Светлана Леонидовна (Москва, Институт русского языка РАН, 1995)
   Работа посвящена сравнению как конструктивному элементу поэтической речи и как способу видения мира в творчестве поэтов-шестидесятников. В первой главе прослежена история изучения сравнения, рассмотрено сравнение как начало ...
  • Формування у школярів позитивного ставлення до учіння 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, Mykola Ivanovych (1995)
   Розкривається значення потреб, емоцій і почуттів у навчальній діяльності школярів. Обґрунтовуються психолого-педагогічні умови формування в учнів позитивного ставлення до учіння шляхом задоволення їх потреб: у новизні, ...
  • Формування у школярів позитивного ставлення до учіння 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I. (Вісник профтехосвіти, 1995)
   Розкривається значення потреб, емоцій і почуттів у навчальній діяльності школярів. Обґрунтовуються психолого-педагогічні умови формування в учнів позитивного ставлення до учіння шляхом задоволення їх потреб: у новизні, ...
  • Подільська колядка 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1996)
   Записана нами колядка - яскраве свідчення про глибокі корені календарного фольклору Поділля, окремі зразки якого збереглись до кінця XX ст.
  • Ієрархія семантичної структури вершини словотвірного гнізда (на матеріалі СГ зі словом-вершиною вода) 

   Боюн, А. М.; Boyun, A. M. (Київ: УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1996)
   Дисертація (на правах рукопису) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова, Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 1996. ...
  • Лингвистические особенности текстов рекламных аннотаций художественных произведений современной англоязычной прозы 

   Ямчинська, Тамара Іванівна; Ямчинская, Т. И.; Yamchinska, T. I.; Yamchynska, T. I. (Киев, 1997)
   Диссертация посвящена анализу прагмасемантических и структурно-композиционных особенностей рекламных аннотаций художественных произведений современной англоязычной прозы, который охватывает два основных направления: ...
  • Варіативність текстів анотацій художніх творів сучасної англомовної прози 

   Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И.; Yamchynska, T. I. (Житомир : Поліграфіка, 1997)
   У статті аналізуються особливості рекламних текстів художніх творів сучасної англомовної прози. Для характеристики процесу пристосування текстів анотацій художніх творів до рекламних текстів доцільно висунути такий параметр ...
  • Специфіка текстів анотацій художніх творів сучасної англомовної прози 

   Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И.; Yamchynska, T. I. (К. : КДЛУ, 1997)
   У статті розглядаються особливості текстів анотацій художніх творів сучасної англомовної прози, який охоплює два основні напрямки: розкриття прагматичних властивостей текстів анотацій, та особливостей їх структурної та ...
  • Про функціональні параметри текстового прототипу рекламних анотацій художніх творів сучасної англомовної прози 

   Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И.; Yamchynska, T. I. (Черкаси, 1997)
   Статтю присвячено дослідженню функціональних параметрів текстового прототипу рекламних анотацій художніх творів сучасної англомовної прози. Визнання тексту рекламної анотації зумовлює неодмінне сполучення у ньому різнопланової ...
  • Ідеї морального виховання в теоретичній спадщині В.Сухомлинського 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : Вінницький державний педагогічний інститут, 1997)
   Проаналізовано погляди В. Сухомлинського на моральне виховання учнів. Показано близькість його виховної позиції до ідей гуманістичної психології і феноменалістичної педагогіки ХХ століття. Виділено два основні фактори, в ...
  • Скіфський кинджал з с. Вахнівка 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця: РВВ ВАТ "Віноблдрукарня", 1998)
   Кинджал з Вахнівки – цінний зразок скіфської наступальної зброї, який свідчить, що місцеві ковалі раннього залізного віку добре володіли основними прийомами вільного кування чорних металів, застосовували досить складну ...
  • Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Київ, 1998)
   У дисертації розкривається структура індивідуального стилю педагогічного спілкування, обгрунтовується модель мотиваційно-ціннісної детермінації стильових особливостей спілкування учителя. Виділено та проаналізовано базові ...
  • Деякі аспекти зіставного вивчення орнітальної лексики в російській, українській та німецькій мовах 

   Дробаха, Л. В.; Drobakha, L. V. (Одеса : Астро Принт, 1998)
   У статті розглядаються питання, пов’язані з вибором параметрів зіставлення. Наголошено на важливості використання семасіологічних та ономасіологічних параметрів для всебічного зіставного аналізу. За даними параметрами ...
  • Відбитки тканин на кераміці з пізньотрипільського поселення Ялтушків на Поділлі 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Очеретний, В. В.; Ocheretnyi, V. V.; Прилипко, В. П.; Prylypko, V. P. (Вінниця: РВВ ВАТ "Віноблдрукарня", 1998)
   Можемо зробити попередній висновок про те, що в басейні Дністра та Буго-Дністровському межиріччі на початку пізнього етапу трипільської культури існували поселення, в гончарному виробництві яких технологічною новинкою стало ...
  • Проблема індивідуального стилю педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : ВДПУ імені М. Коцюбинського, 1998)
   Визначено основні напрями досліджень проблематики індивідуального стилю педагогічного спілкування: з’ясування сутності і структури стилів педагогічного спілкування, їх класифікація; діагностика стилів педагогічного ...
  • Теорія та технологія атестації педагогічних працівників 

   Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Шестопалюк, Олександр Васильович; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Фурман, Юрій Миколайович; Фурман, Ю. Н.; Furman, Yu. M.; Сорочинська, Віра Євгенівна; Сорочинская, В. Е.; Sorochynska, V. Ye. (Вінниця : Вінниця, 1998)
   У монографії розглядаються теоретичні основи стимулювання праці педагогічних працівників та роль атестації у цьому процесі. Запропонований новий підхід до атестації навчально-виховних закладів. Визначені показники ефективності ...
  • Проблема личностной референтности педагога 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I. (Педагогика, 1998)
   Розглядається сутність і фактори формування особистісної референтності (значущості) педагога для вихованців. З'ясовуються психологічні передумови налагодження діалогічних стосунків педагога з вихованцями. Виокремлено й ...
  • Особливості процесу номінації орнітальної лексики в українській, російській, німецькій та англійській мовах 

   Дробаха, Л. В.; Drobakha, L. V. (Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999)
   Розглядаються питання, які розкривають сутність процесу номінації, його зв’язок з минулим і сьогоденням. Наголошується, зокрема, на ролі етимологічного аналізу, який надає можливість виявити походження слова і простежити ...
  • Відтворення художнього тексту як прояв його комунікативності 

   Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И.; Yamchynska, T. I. (Одеса : Латстар, 1999)
   У роботі досліджується питання про комунікативні властивості тексту як вербального об’єкта та особливості його функціонування. Вивчення комунікативності передбачає аналіз механізмів текстопобудови, особливостей лінгвістичної ...