Now showing items 1-20 of 6566

  • Проблема формування мотивації учіння студентів 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Горбунь, Ельвіра Леонасівна; Горбунь, Э. Л.; Horbun, E. L. (Вінниця : ВДПІ, 1994)
   Визначено і проаналізовано основні психологічні підходи до мотиваційного забезпечення учбової діяльності студентів: теорія учбової діяльності, теорія проблемного навчання, концепція спільної учбової діяльності, контекстний ...
  • Професійна відповідальність як риса особистості 

   Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (1994)
   Розкривається сутність і фактори формування професійної відповідальності у майбутніх учителів. Доводиться, що необхідною умовою формування професійної відпові-дальності майбутнього вчителя є його зацікавленість у процесі ...
  • Формування у школярів позитивного ставлення до учіння 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I. (Вісник профтехосвіти, 1995)
   Розкривається значення потреб, емоцій і почуттів у навчальній діяльності школярів. Обґрунтовуються психолого-педагогічні умови формування в учнів позитивного ставлення до учіння шляхом задоволення їх потреб: у новизні, ...
  • Формування у школярів позитивного ставлення до учіння 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, Mykola Ivanovych (1995)
   Розкривається значення потреб, емоцій і почуттів у навчальній діяльності школярів. Обґрунтовуються психолого-педагогічні умови формування в учнів позитивного ставлення до учіння шляхом задоволення їх потреб: у новизні, ...
  • Типология и функции сравнений в языке русской поэзии 60 - 80 годов ХХ века : дис... канд. филол. наук: 10.02.01 

   Таратута, Светлана Леонидовна (Москва, Институт русского языка РАН, 1995)
   Работа посвящена сравнению как конструктивному элементу поэтической речи и как способу видения мира в творчестве поэтов-шестидесятников. В первой главе прослежена история изучения сравнения, рассмотрено сравнение как начало ...
  • Типология и функции сравнений в языке русской поэзии 60 - 80 годов XX века 

   Таратута, С. Л.; Taratuta, S. L. (Москва, 1995)
   Работа посвящена сравнению как конструктивному элементу поэтической речи и как способу видения мира в творчестве поэтов-шестидесятников. В первой главе прослежена история изучения сравнения, рассмотрено сравнение как начало ...
  • Письмові мовленнєві вправи для подолання труднощів у спілкуванні. 

   Глазунова, Т. В.; Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V. (Іноземні мови, 1995)
   У статті розглядаються психологічні фактори (психологічні бар’єри, занижена самооцінка) та їх вплив на успішність у педагогічній діяльності, загалом, та у вивченні іноземних мов, зокрема. Пропонуються чотири групи мовленнєвих ...
  • Ієрархія семантичної структури вершини словотвірного гнізда (на матеріалі СГ зі словом-вершиною вода) 

   Боюн, А. М.; Boyun, A. M. (Київ: УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1996)
   Дисертація (на правах рукопису) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова, Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 1996. ...
  • Ідеї морального виховання в теоретичній спадщині В.Сухомлинського 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : Вінницький державний педагогічний інститут, 1997)
   Проаналізовано погляди В. Сухомлинського на моральне виховання учнів. Показано близькість його виховної позиції до ідей гуманістичної психології і феноменалістичної педагогіки ХХ століття. Виділено два основні фактори, в ...
  • Лингвистические особенности текстов рекламных аннотаций художественных произведений современной англоязычной прозы 

   Ямчинська, Тамара Іванівна; Ямчинская, Т. И.; Yamchinska, T. I.; Yamchynska, T. I. (Киев, 1997)
   Диссертация посвящена анализу прагмасемантических и структурно-композиционных особенностей рекламных аннотаций художественных произведений современной англоязычной прозы, который охватывает два основных направления: ...
  • Варіативність текстів анотацій художніх творів сучасної англомовної прози 

   Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И.; Yamchynska, T. I. (Житомир : Поліграфіка, 1997)
   У статті аналізуються особливості рекламних текстів художніх творів сучасної англомовної прози. Для характеристики процесу пристосування текстів анотацій художніх творів до рекламних текстів доцільно висунути такий параметр ...
  • Специфіка текстів анотацій художніх творів сучасної англомовної прози 

   Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И.; Yamchynska, T. I. (К. : КДЛУ, 1997)
   У статті розглядаються особливості текстів анотацій художніх творів сучасної англомовної прози, який охоплює два основні напрямки: розкриття прагматичних властивостей текстів анотацій, та особливостей їх структурної та ...
  • Про функціональні параметри текстового прототипу рекламних анотацій художніх творів сучасної англомовної прози 

   Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И.; Yamchynska, T. I. (Черкаси, 1997)
   Статтю присвячено дослідженню функціональних параметрів текстового прототипу рекламних анотацій художніх творів сучасної англомовної прози. Визнання тексту рекламної анотації зумовлює неодмінне сполучення у ньому різнопланової ...
  • Проблема личностной референтности педагога 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I. (Педагогика, 1998)
   Розглядається сутність і фактори формування особистісної референтності (значущості) педагога для вихованців. З'ясовуються психологічні передумови налагодження діалогічних стосунків педагога з вихованцями. Виокремлено й ...
  • Теорія та технологія атестації педагогічних працівників 

   Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Шестопалюк, Олександр Васильович; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Фурман, Юрій Миколайович; Фурман, Ю. Н.; Furman, Yu. M.; Сорочинська, Віра Євгенівна; Сорочинская, В. Е.; Sorochynska, V. Ye. (Вінниця : Вінниця, 1998)
   У монографії розглядаються теоретичні основи стимулювання праці педагогічних працівників та роль атестації у цьому процесі. Запропонований новий підхід до атестації навчально-виховних закладів. Визначені показники ефективності ...
  • Проблема індивідуального стилю педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 1998)
   Визначено основні напрями досліджень проблематики індивідуального стилю педагогічного спілкування: з’ясування сутності і структури стилів педагогічного спілкування, їх класифікація; діагностика стилів педагогічного ...
  • Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Київ, 1998)
   У дисертації розкривається структура індивідуального стилю педагогічного спілкування, обгрунтовується модель мотиваційно-ціннісної детермінації стильових особливостей спілкування учителя. Виділено та проаналізовано базові ...
  • Деякі аспекти зіставного вивчення орнітальної лексики в російській, українській та німецькій мовах 

   Дробаха, Л. В.; Drobakha, L. V. (Одеса : Астро Принт, 1998)
   У статті розглядаються питання, пов’язані з вибором параметрів зіставлення. Наголошено на важливості використання семасіологічних та ономасіологічних параметрів для всебічного зіставного аналізу. За даними параметрами ...
  • Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 1999)
   У статті розкривається психологічний зміст і структура індивідуального стилю педагогічного спілкування, обґрунтовується модель його мотиваційно-ціннісної детермінації. Виділені і проаналізовані базові параметри педагогічного ...
  • Методика визначення мотиваційного потенціалу стилів педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Київ : НДІ "Проблеми людини", 1999)
   У статті з позиції теорій очікуваної цінності розкривається методика визначення мотиваційного потенціалу стилів педагогічного спілкування. Мотиваційний потенціал стилю педагогічного спілкування визначається як добуток його ...