Now showing items 120-139 of 4879

  • А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський: дві парадигми виховання 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M (Луганський ДПУ, 2000)
   У статті представлено порівняльний аналіз поглядів А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського на суть і методику організації виховання. Доводиться, що видатні педагоги були представниками двох різних парадигм виховання: ...
  • Аnalysis of pedadogical situation in professional training of future teacher 

   Kaplinskiy, V. V.; Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Tbilisi: Baltija Publishing, 2017)
   The article determines the criteria of choosing pedagogical situations, their types and analyses’ consistency. It gives the results of students’ questioner according to the usage of situational method during the classes
  • Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов 

   Яцишин, О. М.; Yatsyshyn, O. M. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   Стаття присвячена питанням становлення автолінгводидактики як окремої предметної галузі та практики самостійного оволодіння іноземною мовою. Розкрито етимологію терміну «автолінгводидактика», а також сутнісні ознаки ...
  • Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов 

   Яцишин, О.; Yatsyshyn, O. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   Стаття присвячена питанням становлення автолінгводидактики як окремої предметної галузі та практики самостійного оволодіння іноземною мовою. Розкрито етимологію терміну «автолінгводидактика», а також сутнісні ознаки ...
  • Автоматизована система для підтримки прийняття рішень щодо творчих здібностей особистості 

   Залецька, Ю. М.; Залецкая, Ю. Н.; Zaletska, Yu. M.; Туржанська, О. С.; Туржанская, О. С.; Turzhanska, O. S. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті розглянута модель визначення рівнів творчих здібностей особистості, в основу якої покладено відповідність елементів бальної і вербальної (лінгвістичної) шкал. Розроблена автоматизована система для підтримки прийняття ...
  • Автоматические стихи Бориса Поплавского 

   Прадівлянна, Л.М.; Прадивлянная, Л. Н.; Pradivlianna, L.M. (Київ, 2017)
   Стаття присвячена аналізу сюрреалістичних тенденцій в творчості російського поета - емігранта Бориса Поплавського. Розглянуто розвиток принципів французького сюрреалізму в його збірці «Автоматичні вірші» (1930), яка була ...
  • Авторська образність як відображення особливостей концептуальної картини світу жінки-письменниці 

   Козачишина, О. Л.; Козачишина, О. Л.; Kozachyshyna, O. L. (Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2013)
   Стаття присвячена аналізу авторської образності, виокремлено зі 100 коротких оповідань американських письменниць ХХ сторіччя. Кількісна градація концептів царини мети розглядається в роботі як основа для визначення центральних ...
  • Авторська технологія реалізації освітнього потенціалу відеоситуацій в процесі загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2017)
   Роль відеоситуацій полягає у тому, що вони посилюють інтерес до дисциплін педагогічного циклу; знайомлять з живими зразками організації освітнього процесу; розвивають творче педагогічне мислення, допомагають бачити та ...
  • Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія 

   Акімова, О. В.; Акимова, А. В.; Akimova, O. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сапогов, В. А.; Sapohov, V. A.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У колективній монографії викладачів дисциплін педагогічного циклу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського представлені авторські технології навчання, виховання та взаємодії між ...
  • Авіфауна загальнозоологічного заказника «Згарський» 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Київ, 2014)
   Упродовж 2009-2014 років на постійних трансектах здійснені обліки авіфауни заказника «Згарський». За їх результатами визначений видовий склад, щільність населення та біомаса птахів, індекс видового багатства різних біотопів. ...
  • Авіфауна селитебних ландшафтів м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
   У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів селитебних ландшафтів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення птахів у просторі та ...
  • Агатангел кримський: реабілітований посмертно 

   Пилипенко, Л. В.; Pilipenko, L. V.; Рященко, Д. С.; Rashenko, D. S. (Вінниця, 2010)
   У статті аналізується роль та місце видатного ученого, найвеличнішого і найтрагічнішого представника української інтелектуальної історії Агатангела Юхимовича Кримського у заснуванні Академії наук України. Розкриті основні ...
  • Аграрна політика П. Скоропадського у контексті вивчення радянською історіографією історії революції та громадянської війни (1930-ті – перша половина1950-х рр.) 

   Тараненко, О. М.; Тараненко, О. Н.; Taranenko, O. N. (Вінниця, 2010)
   У статті здійснена спроба аналізу аграрної політики П. Скоропадського радянською історіографією у період утвердження сталінського тоталітарного режиму. Робота базована на дослідженнях і розвідках опублікованих у 1930-х – ...
  • Аграрне становище і переселення німецьких селян Волині у 1920-х роках 

   Гуцало, Людмила; Hutsalo, Liudmyla; Міщук, Галина; Мищук, Галина; Mishchuk, Galyna (Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019)
   У статті на основі аналізу комплексу джерел та літератури проаналізовано аграрне становище німців-колоністів Волинської округи у другій половині 1920-х рр., особливості розселення німецького селянства з аграрно перенаселених ...
  • Агроекологічні особливості та прийоми технології вирощування кукурудзи 

   Князюк, О. В.; Kniaziuk, O. V. (Вінниця, ТОВ «Нілан – ЛТД», 2018)
   У монографії представлений матеріал, в основу якого покладено аналіз наукової інформації та результати досліджень проведених на дослідному полі Вінницького інституту кормів та сільського господарства Поділля та Уладово ...
  • Адаптація до концертних виступів як загальномузична проблема 

   Барановскаz, И. Г.; Мозгалева, Н. Г.; Mozghalova, N. H. (Київ, 2015)
   В статті висвітлюється питання адаптації майбутніх вчителів музичного мистецтва до концертних виступів. Аналізуються різні тлумачення поняття «адаптація», обґрунтовано фактори, що впливають на адаптацію до концертних ...
  • Адаптація до тренувальних навантажень 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Якісне управління тренуванням спортсменів високої кваліфікації базується на закономірностях застосування тренувальних і змагальних навантажень. Урахування цих закономірностей дозволяє цілеспрямовано здійснювати ефективну ...
  • Адаптація до тренувальних навантажень кваліфікованих волейболістів протягом підготовчого періоду. 

   Горбенко, Андрій; Горбенко, Андрей; Horbenko, Andrii (2018)
   У дипломній роботі досліджується проблема адаптації волейболістів високої кваліфікації до тренувальних навантажень протягом підготовчого періоду річного тренувального циклу. Мета роботи – розробити методичні рекомендації ...
  • Адаптація першокласників до шкільного життя засобами театралізації 

   Колосова, О.В.; Колосова, Е.В.; Kolosova, O.V.; Севастьянова, Л.Ф.; Sevastianova, L.F.; Рудишина, О.С.; Рудишина, Е.С.; Rudyshina, O.S. (Херсон, 2019)
   У статті проаналізовано теоретичні основи соціальної адаптації особистості першоклаників. Розкриваються особливості психо-фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Досліджуються методи, прийоми, засоби соціальної ...
  • Адаптація студентів подільського регіону 17-21 року до фізичної роботи в аеробному й анаеробному режимах енергозабезпечення 

   Фурман, Ю.М.; Зуграва, М.О.; Брезденюк, О.Ю.; Сулима, А.С.; Нестерова, С.Ю.; Фурман, Ю.Н.; Зуграва, М.А.; Брезденюк, А.Ю.; Нестерова, С.Ю.; Furman, Y.M.; Zuhrava, М.О.; Brezdeniuk, O.Y.; Sulyma, A.S.; Nesterova, S.Y. (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв), 2018)
   Враховуючи, що адаптивні можливості людини обумовлені рівнем аеробної й анаеробної продуктивності організму, мета дослідження полягала у здатності студентів 17-21 року Подільського регіону адаптуватися до фізичної роботи ...