Now showing items 39-58 of 2512

  • Using design educational technologies in the training of teachers to the formation of inter-ethnic tolerance among students of secondary schools. 

   Zalyesova, I. V.; Залєсова, І. В.; Залесова, И. В. (London, 2014)
   The article deals with learning technologies that are effective in the training of future teachers in the formation of inter-ethnic tolerance in terms of university studies. It is proved that obtaining practical experience ...
  • Using Web-Blended Learning in Ukraine to Facilitate Engagement & Globalize Horisons: A Pilot Study 

   Кузьміна, С.; Кузьмина, С.; Kuzmina, S.; Пауел, Д.; Пауэл, Д.; Powell, D.; Ямчинська, T.; Ямчинская, T.; Yamchynska, Т.; Шестопалюк, О.; Шестопалюк, А.; Shestopaliuk, O.; Кузьмін, Е.; Кузьмин, Е.; Kuzmin, Y. (The online Journal of Distance Education and e-learning. – Turkey ICQH, 2014-04)
   After two decades Ukraine still struggles to establish consistent expectations and research base of classroom applications to modernize distance education technology and pedagogies aligned with international standards. ...
  • Ways and means of development of students’ psychological disposition to business communication in foreign languages 

   Buchatskaya, Svetlana; Бучацька, Світлана Михайлівна; Бучацкая, Светлана Михайловна (Odessa: Publishing house “InPress”, 2012)
   The article deals with the problem of personality psychological disposition to business communication in foreign languages. The experimentally tested model, psychological and pedagogical tools that effectively influence ...
  • Willst du deutsche Grammatik beherrschen? 

   Ремовська, С. Г.; Ремовская, С. Г.; Removska, S. H. (Вінниця, 2000)
   Посібник з граматики німецької мови включає основні розділи граматики, вивчення яких уможливлює розвиток мовленнєвих і перекладацьких навичок від початкового до завершального етапу володіння німецькою мовою. Теми посібника ...
  • А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський: дві парадигми виховання 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M (Луганський ДПУ, 2000)
   У статті представлено порівняльний аналіз поглядів А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського на суть і методику організації виховання. Доводиться, що видатні педагоги були представниками двох різних парадигм виховання: ...
  • Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов 

   Яцишин, О. М.; Yatsyshyn, O. M. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   Стаття присвячена питанням становлення автолінгводидактики як окремої предметної галузі та практики самостійного оволодіння іноземною мовою. Розкрито етимологію терміну «автолінгводидактика», а також сутнісні ознаки ...
  • Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов 

   Яцишин, О.; Yatsyshyn, O. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   Стаття присвячена питанням становлення автолінгводидактики як окремої предметної галузі та практики самостійного оволодіння іноземною мовою. Розкрито етимологію терміну «автолінгводидактика», а також сутнісні ознаки ...
  • Автоматизована система для підтримки прийняття рішень щодо творчих здібностей особистості 

   Залецька, Ю. М.; Залецкая, Ю. Н.; Zaletska, Yu. M.; Туржанська, О. С.; Туржанская, О. С.; Turzhanska, O. S. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті розглянута модель визначення рівнів творчих здібностей особистості, в основу якої покладено відповідність елементів бальної і вербальної (лінгвістичної) шкал. Розроблена автоматизована система для підтримки прийняття ...
  • Авторська образність як відображення особливостей концептуальної картини світу жінки-письменниці 

   Козачишина, О.Л.; Козачишина, О.Л.; Kozachyshyna, O.L. (Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2013)
   Стаття присвячена аналізу авторської образності, виокремлено зі 100 коротких оповідань американських письменниць ХХ сторіччя. Кількісна градація концептів царини мети розглядається в роботі як основа для визначення центральних ...
  • Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія 

   Акімова, О. В.; Акимова, А. В.; Akimova, O. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сапогов, В. А.; Sapohov, V. A.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У колективній монографії викладачів дисциплін педагогічного циклу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського представлені авторські технології навчання, виховання та взаємодії між ...
  • Авіфауна загальнозоологічного заказника «Згарський» 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Київ, 2014)
   Упродовж 2009-2014 років на постійних трансектах здійснені обліки авіфауни заказника «Згарський». За їх результатами визначений видовий склад, щільність населення та біомаса птахів, індекс видового багатства різних біотопів. ...
  • Авіфауна селитебних ландшафтів м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
   У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів селитебних ландшафтів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення птахів у просторі та ...
  • Адаптація до концертних виступів як загальномузична проблема 

   Барановскаz, И. Г.; Мозгалева, Н. Г.; Mozghalova, N. H. (Київ, 2015)
   В статті висвітлюється питання адаптації майбутніх вчителів музичного мистецтва до концертних виступів. Аналізуються різні тлумачення поняття «адаптація», обґрунтовано фактори, що впливають на адаптацію до концертних ...
  • Адаптація до тренувальних навантажень 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Якісне управління тренуванням спортсменів високої кваліфікації базується на закономірностях застосування тренувальних і змагальних навантажень. Урахування цих закономірностей дозволяє цілеспрямовано здійснювати ефективну ...
  • Адаптація до тренувальних навантажень кваліфікованих волейболістів протягом підготовчого періоду. 

   Горбенко, Андрій; Горбенко, Андрей; Horbenko, Andrii (2018)
   У дипломній роботі досліджується проблема адаптації волейболістів високої кваліфікації до тренувальних навантажень протягом підготовчого періоду річного тренувального циклу. Мета роботи – розробити методичні рекомендації ...
  • Адаптація футболісток студентських команд дотренувальних навантажень 

   Самусь, Андрій; Самусь, Андрей; Samus', Andriy (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   Стаття присвячена вивченню впливу тренувальних навантажень на адаптаційні можливості футболісток студентської команди. В результаті спостереження за тренувальним процесом футболісток було визначено співвідношення тренувальних ...
  • Адаптація іноземних студентів до навчання в Україні: типові бар’єри і засоби їх подолання 

   Яцишин, О. М.; Yatsyshyn, O. M. (К.: “Педагогічна преса”, 2012)
   Стаття присвячена проблемі адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ України. Підкреслюється актуальність цілеспрямованих організаційних і дидактичних заходів щодо оптимізації входження студентської молоді з-за кордону ...
  • Адсорбційне вилучення іонів цинку з води глинами Черкаського родовища 

   Василінич, Т. М.; Vasylinych, T. M.; Дудар, О.; Dudar, O.; Пономаренко, О.; Ponomarenko, О. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У роботі наведені результати досліджень процесів поглинання іонів цинку глинами Черкаського родовища. Отримані результати досліджень свідчать про перспективність і ефективність застосування природних мінеральних сорбентів, ...
  • Адсорбційне очищення стічних вод від важких металів 

   Єлісєєва, Д. С.; Yelisieieva, D. S.; Елисеева, Д. С. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Досліджено процеси адсорбційної очистки стічної води від іонів важких металів. Перспективність і ефективність застосування палигорськітових глин для очищення стічних вод підтверджується їх перевагами перед іншими сорбентами, ...