Now showing items 28-47 of 2002

  • Speech Tactics of the Actualization of the Strategy of Positive Politeness “Exaggerate (interest, approval, sympathy with H)” (based on Larry King’s talk-show) 

   Chovhanyuck, M.; Човганюк, М. М.; Човганюк, М. М. (Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National University Press”, 2016)
   The article provides a detailed analysis of the second strategy of positive politeness in the discursive space of Larry King’s talk show, in particular the strategy “Exaggerate (interest, approval, sympathy with H)” and ...
  • The implemintation of problem-based learning in ukrainian higher educational institutions 

   Dmitrenko, N. Ye. (Вінниця: ВДПУ, 2017)
   The article deals with the problem-based learning (PBL) that combines theoretical knowledge and practice in educational process. PBL is an effective learning method through which the students become responsible and initiative. ...
  • The orientation of training loads of shock microcycles of qualified athletes who specialize in combined events 

   Adamchuk, Vadym; Адамчук, Вадим; Адамчук, Вадим (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   This article highlights the issue of orientation training loads shock microcycles in training all-around athletes. The proper rotation of stress with relaxation create favorable conditions that stimulate adaptive responses ...
  • Toponyme Als Realien der Sprache und der Kultur: Problem der Bedeutung 

   Добіжа, Н. В.; Добижа, Н. В.; Dobizha, N. V. (Миколаїв, 2017)
   Der Beitrag untersucht die linguokulturologischen Besonderheiten der Bildung der phraseologischen Einheiten mit toponymischen Komponenten in der deutschen Sprache. Dabei wird dargelegt, auf welche Art und Weise die ...
  • Using Web-Blended Learning in Ukraine to Facilitate Engagement & Globalize Horisons: A Pilot Study 

   Кузьміна, С.; Кузьмина, С.; Kuzmina, S.; Пауел, Д.; Пауэл, Д.; Powell, D.; Ямчинська, T.; Ямчинская, T.; Yamchynska, Т.; Шестопалюк, О.; Шестопалюк, А.; Shestopaliuk, O.; Кузьмін, Е.; Кузьмин, Е.; Kuzmin, Y. (The online Journal of Distance Education and e-learning. – Turkey ICQH, 2014-04)
   After two decades Ukraine still struggles to establish consistent expectations and research base of classroom applications to modernize distance education technology and pedagogies aligned with international standards. ...
  • А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський: дві парадигми виховання 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M (Луганський ДПУ, 2000)
   У статті представлено порівняльний аналіз поглядів А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського на суть і методику організації виховання. Доводиться, що видатні педагоги були представниками двох різних парадигм виховання: ...
  • Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов 

   Яцишин, О.; Yatsyshyn, O. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   Стаття присвячена питанням становлення автолінгводидактики як окремої предметної галузі та практики самостійного оволодіння іноземною мовою. Розкрито етимологію терміну «автолінгводидактика», а також сутнісні ознаки ...
  • Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов 

   Яцишин, О. М.; Yatsyshyn, O. M. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   Стаття присвячена питанням становлення автолінгводидактики як окремої предметної галузі та практики самостійного оволодіння іноземною мовою. Розкрито етимологію терміну «автолінгводидактика», а також сутнісні ознаки ...
  • Автоматизована система для підтримки прийняття рішень щодо творчих здібностей особистості 

   Залецька, Ю. М.; Залецкая, Ю. Н.; Zaletska, Yu. M.; Туржанська, О. С.; Туржанская, О. С.; Turzhanska, O. S. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті розглянута модель визначення рівнів творчих здібностей особистості, в основу якої покладено відповідність елементів бальної і вербальної (лінгвістичної) шкал. Розроблена автоматизована система для підтримки прийняття ...
  • Авторська образність як відображення особливостей концептуальної картини світу жінки-письменниці 

   Козачишина, О.Л.; Козачишина, О.Л.; Kozachyshyna, O.L. (Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2013)
   Стаття присвячена аналізу авторської образності, виокремлено зі 100 коротких оповідань американських письменниць ХХ сторіччя. Кількісна градація концептів царини мети розглядається в роботі як основа для визначення центральних ...
  • Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія 

   Акімова, О. В.; Акимова, А. В.; Akimova, O. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сапогов, В. А.; Sapohov, V. A.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У колективній монографії викладачів дисциплін педагогічного циклу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського представлені авторські технології навчання, виховання та взаємодії між ...
  • Авіфауна загальнозоологічного заказника «Згарський» 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Київ, 2014)
   Упродовж 2009-2014 років на постійних трансектах здійснені обліки авіфауни заказника «Згарський». За їх результатами визначений видовий склад, щільність населення та біомаса птахів, індекс видового багатства різних біотопів. ...
  • Авіфауна селитебних ландшафтів м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
   У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів селитебних ландшафтів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення птахів у просторі та ...
  • Адаптація бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського до реалій цифрового простору 

   Білоус, Валентина; Билоус, Валентина (Дніпро, 2016)
   The article reflects the innovative form of libraries, the development of the university libraries in the digital media space. The attention is focused on the experience of library in Vinnytsia State Pedagogical University
  • Адаптація до концертних виступів як загальномузична проблема 

   Мозгальова, Н. Г.; Мозгалева, Н. Г.; Mozghalova, N. H. (Київ, 2015)
   В статті висвітлюється питання адаптації майбутніх вчителів музичного мистецтва до концертних виступів. Аналізуються різні тлумачення поняття «адаптація», обґрунтовано фактори, що впливають на адаптацію до концертних ...
  • Адаптація до тренувальних навантажень 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostiukevych, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Якісне управління тренуванням спортсменів високої кваліфікації базується на закономірностях застосування тренувальних і змагальних навантажень. Урахування цих закономірностей дозволяє цілеспрямовано здійснювати ефективну ...
  • Адаптація футболісток студентських команд дотренувальних навантажень 

   Самусь, Андрій; Самусь, Андрей; Samus', Andriy (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   Стаття присвячена вивченню впливу тренувальних навантажень на адаптаційні можливості футболісток студентської команди. В результаті спостереження за тренувальним процесом футболісток було визначено співвідношення тренувальних ...
  • Адаптація іноземних студентів до навчання в Україні: типові бар’єри і засоби їх подолання 

   Яцишин, О. М.; Yatsyshyn, O. M. (К.: “Педагогічна преса”, 2012)
   Стаття присвячена проблемі адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ України. Підкреслюється актуальність цілеспрямованих організаційних і дидактичних заходів щодо оптимізації входження студентської молоді з-за кордону ...
  • Адсорбційне вилучення іонів цинку з води глинами Черкаського родовища 

   Василінич, Т. М.; Vasylinych, T. M.; Дудар, О.; Dudar, O.; Пономаренко, О.; Ponomarenko, О. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У роботі наведені результати досліджень процесів поглинання іонів цинку глинами Черкаського родовища. Отримані результати досліджень свідчать про перспективність і ефективність застосування природних мінеральних сорбентів, ...
  • Адсорбційне очищення стічних вод від важких металів 

   Єлісєєва, Д. С.; Yelisieieva, D. S.; Елисеева, Д. С. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Досліджено процеси адсорбційної очистки стічної води від іонів важких металів. Перспективність і ефективність застосування палигорськітових глин для очищення стічних вод підтверджується їх перевагами перед іншими сорбентами, ...