Now showing items 4509-4528 of 5337

  • Факторна структура фізичного стану школярів 7-х та 8-х класів 

   Лисак, Ірина; Лысак, Ирина; Lysak, Iryna; Іванова, Євгенія; Ивановa, Евгения; Ivanova, Yevheniia; Кулібаба, Сергій; Кулибаба, Сергей; Kulibaba, Serhii (ТОВ «Планер», 2017)
   В результаті факторного аналізу було підтверджено, що групи показників, які характеризують фізичний розвиток (соматометричні показники), функціональний стан серцево-судинної системи у стані спокою, фізична роботоздатність, ...
  • Факторна структура фізичної підготовленості школярів 7-9 років 

   Швець, Оксана; Швец, Оксана; Shvets, Oksana (Вінниця (ВДПУ), 2010)
   У роботі пропонується методика класифікації молодших школярів 7-9 років за рівнями фізичної підготовленості, яка дозволяє виявити діапазон результатів за певними фізичними якостями, та описуються факторні ...
  • Факультет імені Михайла Стельмаха святкує 105-річчя письменника 

   Куцевол, О. М.; Куцевол, О. Н.; Kutsevol, O. M. (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
  • ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ 

   Худоярова, О. С.; Khudoyarova, O. S. (Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2018)
   У навчальному посібнику розглянуті основні питання, необхідні для формування професійних якостей майбутнього фахівця з контролю за якістю лікарських препаратів: уявлення про предмет, проблеми, перспективи та напрямки ...
  • Фауністична структура орнітологічного заказника місцевого значення «Іваньківський» 

   Матвійчук, О.А.; Матвийчук, А.А.; Matviichuk, O.A.; Поліщук, Т. В.; Polishchuk, T.V. (Вінниця, 2020, 2020)
   Вивчена фауністична структура орнітоценозів урочища в південних околицях с. Іваньки Липовецького р-ну Вінницької області задля створення орнітологічного заказника місцевого значення. Польові дослідження проводилися впродовж ...
  • Фахова практика як невід’ємна складова підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін 

   Білявська, Л. О.; Белявская, Л. А.; Biliavska, L. O. (Вінниця : ВДПУ, 2010)
   Проблема професійної підготовки студентів природничих факультетів у процесі фахової практики є однією з актуальних проблем. В роботі розглядаються питання, що стосуються структури та змісту польової практики, а також місце ...
  • Феномен тональності у контексті взаємопроникнення засобів виразності європейської музики та живопису: ХІХ–ХХ століття 

   Ліва, Н. В.; Левая, Н. В.; Liva, N. V. (К. : Міленіум, 2013)
   У статті розглядається формування поняття тональності й тональної семантики як результат по-ступового тривалого процесу взаємопроникнення засобів виразності у європейській музиці та живопису ХІХ–ХХ століть, а також послідовно ...
  • Феномен українського Євромайдану в дослідженнях вітчизняних науковців 

   Гандзюк, Віталій; Гандзюк, В.; Gandziuk, V. (Opole: The Academy of Management and Adminisration in Opole, 2017)
   У статті проаналізовано окремі наукові, соціологічні дослідження, науково-документальні розвідки, публіцистичні праці українських журналістикознавців, істориків, медіааналітиків, письменників, що присвячені знаковій події ...
  • Феноменологічна теорія Карла Роджерса 

   Швець, Катерина; Швец, Екатерина; Shvets, Kateryna; Сидорецъ, Інна; Сидорец, Инна; Sydorets, Inna (ВДПУ, 2017)
   У статті розкривається суть поняття «енкаунтер-групи» як основа не директивної психотерапії. Акцентується увага на феноменологічній теорії Карла Роджерса, де описується про те, що поведінку людини неможна зрозуміти, якщо ...
  • Феноменологія та пропагандистська діяльність газети УВО «Сурма» у 1927-1929 рр. 

   Гандзюк, В. О.; Gandzyuk, V. A. (Вінниця, 2013)
   У статті визначено основні аспекти пропагандистської діяльності, ідеологічні концепти та функції газети «Сурма» у 1927-1929 рр., розглянуто окремі програмні засади Української військової організації, осмислено їхній вплив ...
  • Фестиваль «Подільська лялька» в культурно-мистецькому житті Вінниччини 

   Москвічова, Ю. О.; Москвичова, Ю.; Moskvichova, Yu. O. (Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016)
   У статті проаналізовано діяльність Міжнародного фестивалю театрів ляльок «Подільська лялька», який проводиться Вінницьким академічним обласним театром ляльок. Розглянуто динаміку фестивалю від його заснування, жанрову ...
  • Фестивально-конкурсний рух на Вінниччині : динаміка розвитку 

   Москвічова, Ю. О.; Москвичова, Ю.; Moskvichova, Yu. (К. : Міленіум, 2014)
   В статті аналізуються особливості розвитку культурно-мистецьких процесів на Вінниччині періоду Незалежності України. Розглянуто тематику, функції та соціокультурні завдання провідних фестивалів регіону. Зроблено спробу ...
  • Флористична характеристика заплавних лук регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A.; Голунова, Л.А.; Golunova, L. A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Криклива, С. Д.; Крыклывая, С. Д.; Kryklyva, S. D. (Вінниця, 2017)
   Описано флору заплавних лук регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів. На даній території виявлено рідкісні види рослин регіонального значення, такі як Pulsatilla pratensis ...
  • Фольклорная традиция в русской литературе ХХ века (на материале рассказов В. Шукшина) 

   Мельник, Т. Н.; Мельник, Т. М.; Melnyk, T. M. (Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014)
   В статье рассматриваются разные мнения, существующие в современном литературоведении по поводу того, что такое традиция в литературе. Делаются акценты на объекте, формах и функциях освоения традиции в произведениях русской ...
  • Фольклорные традиции в творчестве В. М. Шукшина 

   Мельник, Татьяна Николаевна; Мельник, Тетяна Миколаївна; Melnyk, Tetyana Mykolayivna (Полтавский государственный педагогический университет имени В. Г. Короленко, 2006)
   В работе системно исследованы фольклорные традиции в творчестве В.М. Шукшина. Уточнено теоретическое понятие «традиция в литературе». Традиции устного народного творчества выявлены на различных уровнях прозы писателя – ...
  • Фольклорні традиції в створенні В. Шукшиним образу "чудіка" 

   Мельник, Т. М.; Мельник, Т. Н.; Melnyk, T. M. (Полтава: Техсервіс, 2006)
   В статті розглядається вплив фольклорної традиції на створення В. Шукшиним образу Чудика. Проводиться зіставлення героя з казковим персонажем Іваном-дурнем на змістовому та типологічному рівнях. Аналізуються основні риси ...
  • Фонетичні засоби у дитячій поезії як проблема перекладу 

   Козачишина, О.Л.; Kozachyshyna, O.L. (Budapest, 2019)
   У статті аналізуються особливості перекладу англійської дитячої поезії українською мовою. Розглянуто фонетичні засоби у поетичних творах для дітей у ракурсі психофізіологічної специфіки цільової аудиторії. Проілюстровано ...
  • Фоносемантичні аспекти сюрреалістної поезії 

   Прадівлянна, Л. М.; Прадивлянная, Л. Н.; Pradivlianna, L. (Одеса, 2018)
   Статтю присвячено проблемі співвідношення звучання слова і його значення в поетичному тексті. У сучасній лінгвістичній науці питання семантичних можливостей звуку вивчає фоносемантика (А.П. Журавльов, В.В. Левицький, С.В. ...
  • Фоностилістичні характеристики німецькомовних неправдивих висловлень : дипломна робота 

   Ляшенко, Людмила Вячеславівна; Ляшенко, Л.В.; Liaschenko, L.V. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2019)
   Дипломну роботу присвячено вивченню фоностилістичних характеристик німецькомовних неправдивих висловлень та виявленню просодичних засобів, які дозволяють розпізнати неправду в мовленні. Встановлено, що реалізація неправдивого ...
  • Форма державного правління Японії 

   Грабчак, Ю.; Hrabchak, Yu.; Мотузяник, О.; Motuzianyk, O. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проводиться огляд системи державного правління Японії, як однієї з найрозвинутіших країн світу.