Now showing items 628-647 of 1999

  • М. Глінка - засновник російської музичної педагогіки 

   Шатковська, І. С; Шатковская, И. С.; Shatkovska, I. S (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   Стаття розглядає педагогічну діяльність М.Глінки як важливу складову усього творчого шляху композитора. Розкрито процес, де вокальна педагогіка М.Глінки виростала у зв’язку із створенням та виконанням його творів, із ...
  • Марія Гавриш – одна із засновників першого в Україні сільського спортивного товариства на Вінниччині в перші повоєнні роки 

   Лозовик, М. П.; Lozovik, M. P.; Романюк, І. М.; Романюк, И. М.; Romaniuk, I. M. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
   У статті на основі комплексного аналізу джерел та літератури показана роль М. Гавриш у створенні сільського спортивного товариства «Колгоспна нива» на Вінниччині в 1945-1950 рр., окреслені основні життєві ...
  • Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2017)
  • Метод проектів як один з елементів оптимізації екологічної освіти в школах Німеччини 

   Лобачук, І. М.; Лобачук, И. Н.; Lobachuk, I. М. (Вінниця, 2017)
   В даній статті розкрита суть проектного методу, як одного з елементів реалізації екологічної освіти в школах Німеччини.
  • Метод проектів як інноваційна технологія розвитку креативних здібностей молодших школярів 

   Сіваш, Т. Д.; Сиваш, Т; Sivash, T. D. (Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013)
   У статті описано теоретичний аспект використання проектної технології у розвитку творчих здібностей учнів початкової школи, а також презентована практична реалізація дослідницько-пошукового проекту у процесі роботи з ...
  • Методи котролю за тренувальними і змагальними навантаженнями 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostiukevych, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Побудова тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації ґрунтується на закономірностях впливу тренувальних навантажень різної величини і спрямованості. Навантаження поділяються на специфічні і неспецифічні, локальні, ...
  • Методи кількісної оцінки якісних показників. Кваліметрія 

   Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Kostyukevych, Viktor; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила; Shevchyk, Lyudmyla; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   Використання методів кваліметрії дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати процес управління підготовкою спортсменів. Практично, лише за допомогою методів кваліметрії можна визначити рівень техніко-тактичної майстерності ...
  • Методи кількісної оцінки якісних показників. Кваліметрія. 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostiukevych, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Використання методів кваліметрії дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати процес управління підготовкою спортсменів. Практично, лише за допомогою методів кваліметрії можна визначити рівень техніко-тактичної майстерності ...
  • Методи наукових досліджень 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostiukevych, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі подана характеристика понять «методологія», «методика», «метод»; висвітлені основні принципи наукового пізнання, на яких базується методологія наукових досліджень, описані три групи методів наукових досліджень – ...
  • Методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті 

   Костюкевич, В. М.; Kostiukevych, V. M. (Вінниця ТОВ «Планер», 2017)
   Аналізуються емпіричні, теоретико-емпіричні та теоретичні методи дослідження, що використовуються у фізичному вихованні та спорті. Подані розроблені методики контролю тренувальної роботи спортсменів, визначення рівня ...
  • Методи наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostiukevych, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі подана характеристика методів емпіричного та теоретико-емпіричного дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; відеозйомка змагальної діяльності; опитування; анкетування; метод ...
  • Методи отримання спектрів метеорів 

   Мозгова, А. М.; Mozgova, A.; Ваколюк, Г. А.; Vakolyuk, G. (Вінниця : ФОП Пишний О.А., 2017)
   У статті розглянуто традиційні методи отримання спектрів метеорів, які дозволяють отримати фізико-хімічні характеристики метеорних тіл.
  • Методи фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів до музично-виховної роботи з молодшими школярами 

   Нестерович, Б. І.; Нестерович, Б. И.; Nesterovych, B. I. (Тернопіль, 2009)
   У статті презентовані специфічні методи музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної роботи в школі першого ступеня.
  • Методи формування фізкультурно-спортивних умінь та їх діагностика 

   Краснобаєва, Тетяна; Краснобаева, Татьяна; Krasnobaieva, Tetiana; Галайдюк, Микола; Галайдюк, Николай; Halaidiuk, Mykola; Черниш, Михайло; Черниш, Михаил; Chernysh, Mykhailo (Вінниця ТОВ «Планер», 2016)
   Основою формування рухової функції у навчально-педагогічному процесі є формування рухових умінь на заняттях з фізичного виховання. У статті розкриті методи формування фізкультурно-спортивних умінь, які застосовуються у ...
  • Методи якісного та кількісного аналізу компонентів вина 

   Матвіїв, А. Ю.; Матвеев, А. Ю.; Matviiv, A. Yu (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У статті проаналізовано основні методи якісного і кількісного аналізу вина. Описано хроматографический, спектрофотометрический, колориметричний, флюорометричні, хімічні методи визначення та капілярний електрофорез.
  • Методика визначення мотиваційного потенціалу стилів педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Київ : НДІ "Проблеми людини", 1999)
   У статті з позиції теорій очікуваної цінності розкривається методика визначення мотиваційного потенціалу стилів педагогічного спілкування. Мотиваційний потенціал стилю педагогічного спілкування визначається як добуток його ...
  • Методика викладання лижного спорту у вищих навчальних закладах 

   Вакуленко, Анна; Vakulenko, Anna; Вакуленко, Анна; Ворона, Віта; Vorona, Vita; Ворона, Вита (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   Стаття присвячена розробці нової ефективної методики викладання лижного спорту студентам ВНЗ з врахуванням певної кількості годин, відведених на вивчення дисципліни, і з використанням всього арсеналу засобів лижної підготовки. ...
  • Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник 

   Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015)
   У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи методики викладання у вищій школі. Рекомендовано студентам магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи», викладачам вищих ...
  • Методика використання мультимедійних засобів навчання у ПТНЗ художнього профілю 

   Пунько, І. О.; Пунько, И. О.; Punko, I. O.; Бацко, Т. Є.; Бацко, Т. Е.; Batsko, T. Ye.; Білобабченко, О. В.; Билобабченко, О. В.; Bilobabchenko, O. V. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті визначені особливості реалізації принципів навчання та методика реалізації мультимедійних засобів навчання учнів ПТНЗ художнього профілю
  • Методика навчання біології та природознавства 

   Нікітченко, Л. О.; Никитченко, Л. А.; Nikitchenko, L. O.; Левчук, Н. В.; Levchuk, N. V. (Вінниця : ВДПУ, 2016)
   Методика навчання біології - наука, яка вивчає закономірності процесу навчання та виховання, обумовленого особливостями шкільного предмета біології. Головне завдання методики навчання біології - формування творчої особистості ...