Now showing items 1421-1440 of 4861

  • К проблеме стилизации в литературе (роман В. Шукшина «Я пришел дать вам волю») 

   Мельник, Т. Н.; Мельник, Т. М.; Melnyk, T. M. (Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016)
   В статье рассматриваются стилизации фольклорных жанров в романе В. Шукшина «Я пришел дать вам волю». Писатель творчески осваивает разнообразные жанры устного народного творчества: песни, сказки, молитвы, заговоры, легенды ...
  • Кадастр наземних тетрапод Вінницької області 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B.; Ремінний, В. Ю.; Ременный, В. Ю.; Reminnyi, V. Yu. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У книзі зібрана інформація про видову структуру наземних тетрапод Вінницької області. Наведені стислі дані про відносну чисельність, характер поширення та перебування представників класів Земноводні Amphibia (13 видів), ...
  • Кадрова політика уряду російської імперії в україні-гетьманщині у 1730-1750-х роках 

   Лапшин, С. А.; Lapshin, S. A. (Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014)
   На основі комплексу джерел та літератури автор аналізує особливості призначення кадрів на державні посади в Україні як складову інкорпораційної політики Російської імперії у 1730–1750-х рр.
  • Кадрове забезпечення роботи залізничного транспорту України в період його відбудови (1943 – 1950-ті рр.) 

   Мазило, І. В.; Мазыло, И. В.; Mazylo, I. V. (Вінниця, 2010)
   Стаття присвячена висвітленню основних напрямків підготовки кваліфікованих спеціалістів для залізничного транспорту України у післявоєнний період вітчизняної історії.
  • Казка як засіб виховання молодших школярів 

   Телятник, Л.О.; Ковалько, І.Б.; Телятник, Л.О.; Ковалько, И.Б.; Teliatnyk, L.О.; Kovalko, I.В. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018)
   В статті показано значення казки у вихованні дітей молодшого шкільного віку. Проаналізовано погляди науковців минулого і сучасності на виховний потенціал казок. Підкреслено роль педагогів та батьків у роботі з казкою як ...
  • Казкотерапія та її вплив на формування здров’язберігаючої компетентності молодших школярів 

   Компанець, О.В.; Компанец, А.В.; Kompanets, O. V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018)
   Стаття присвячена питанням формування здров’язберігаючої компетентності молодших школярів через використання арт-терапевтичних технологій. Серед основних технологій арт-терапії нами розглянути питання використання казки ...
  • Казкотерапія – сучасна технологія формування особистості дитини 

   Олея, О. П.; Oley, O.Р. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018)
   В статті розглядаються питання використання сучасних технологій розвитку особистості дитини. Окрему увагу приділено арт-терапевтичним технологіям, зокрема – казкотерапії. Визначено окремі принципи та структуру використання ...
  • «Как это освещать в печати»: політичне утаємнення голоду 1932 – 1933 рр. 

   Стоян, Т. А.; Stoyan, T. A. (Вінниця, 2010)
   Досліджуються особливості здійснення політико-ідеологічного контролю за появою інформації критичного змісту про колгоспи та колгоспне життя селян під час голодомору.
  • Канадський білінгвізм: використання досвіду для України 

   Заярна, К.; Zaiarna, K.; Дьякова, І.; Дьякова, И.; Diakova, I. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті досліджено питання мовної політики Канади та порівняно мовні ситуації в цій країні та в Україні. Проаналізовано досвід становлення і розвитку правової та організаційної складових мовної політики двох країн. Визначено ...
  • Карально-репресивні методи боротьби радянського режиму проти селянського руху на Поділлі в початковий період непу 

   Стадник, Олена; Стадник, Елена; Stadnyk, Elena (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019)
   У статті на основі джерел та літератури аналізується боротьба більшовицької влади з повстанським селянським рухом на Поділлі на початку 20 -х рр. ХХ ст. та розкриваються силові, карально-репресивні методи цієї боротьби ...
  • Карикатура в радянських сатиричних журналах 1920-1930-х рр. як елемент формування «нового побуту» в СРСР 

   Покляцька, А. І.; Pokliatska, A. I. (2015)
   У статті досліджується роль карикатури в періодичних виданнях СРСР 1920-1930-х рр. у формуванні «нового побуту», аналізуються методи та прийоми зображення повсякденного життя, їх вплив на суспільну ...
  • Карта поляка і національна самоідентифікація поляків в Україні, Білорусі та Литві (2007-2015 рр.) 

   Боблієнко, О. П.; Боблиенко, Е. П.; Bobliyenko, O. P. (Вінниця:ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
   У статті досліджується історія формування законодавчої бази Республіки Польща щодо карти поляка та проаналізовано зміст чинного законодавства. Показано, що карта поляка стала одночасно істотним чинником стимулювання ...
  • Картографія з основами топографії 

   Хаєцький, Г. С.; Хаецкий, Г. С.; Khaietskyi, H. S. (Вінниця : ВДПУ, 2014)
   Розкриває важливі питання розвитку картографічної науки, відображає карту як модель дійсності й джерело інформації про неї; математичне обґрунтування побудови карти, формування картографічного зображення; поняття про ...
  • Катахреза у системі поетики нонсенсу (на матеріалі американської поезії постмодернізму) 

   Малащук-Вишневська, Н. В.; Малащук-Вишневская, Н. В.; Malashchuk-Vyshnevska, N. V. (Маріуполь: МДУ, 2019)
   У статті проаналізовано віршовані тексти постмодернізму та виявлено, що домінантним стилістичним засобом створення поетики нонсенсу є катахреза. Встановлено, що подібність катахрези до інших тропів впливає на характер ...
  • Категории сакрального ландшафта 

   Воловик, В. М.; Volovyk, V. М.; Воловик, В. Н. (Пермь, 2013)
   Рассматривается географический подход в концепции сакрального ландшафта. Проанализированы основные категории сакрального ландшафта: иерофания, иеротопия и составляющие их понятия сакрального и профанного, священного места, ...
  • Категорія «Виконавський успіх»:загальнонауковий контекст 

   Барановскаz, И. Г.; Мозгалева, Н. Г.; Mozghalova, N. H. (Київ-Вінниця, 2014)
   В статті здійснено теоретичний аналіз проблеми досягнення майбутніми вчителями музики виконавського успіху. Визначено історико-філософські, психолого-педагогічні основи даної галузі досліджень, обґрунтовано комплекс ...
  • Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення 

   Прокопчук, Л. В.; Prokopchuc, L. V. (Київ, 2000)
   У дисертаційній роботі здійснено комплексний аналіз категорії порівняння в структурі простого речення, встановлено механізм утворення основних її компонентів, визначено їхнє співвідношення із компонентами формально-граматичної ...
  • Кваліметричне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів професійної школи 

   Цвілик, С.Д.; Tsvilyk, S. D.; Богута, Ю.А.; Boguta, Yu.A.; Камінська, І.В.; Каминская, И.В.; Kaminska, I.V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Стаття присвячена проблемі напрацювання ефективної системи моніторингу якості професійної освіти. Встановлено, що стратегічні прорахунки у визначенні змісту та основних напрямів освітньої політики на різних рівнях управління ...
  • Кваліметричне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів професійної школи 

   Цвілик, С.Д.; Tsvilyk, S. D.; Богута, Ю.А.; Boguta, Yu.A.; Камінська, І.В.; Каминская, И.В.; Kaminska, I.V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Стаття присвячена проблемі напрацювання ефективної системи моніторингу якості професійної освіти. Встановлено, що стратегічні прорахунки у визначенні змісту та основних напрямів освітньої політики на різних рівнях управління ...
  • Кваліметрія як метод контролю у фізичному вихованні та спорті 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M.; Шевчик, Л. М.; Shevchyk, L. M.; Перепелиця, О. А.; Perepelytsia, O. A.; Поліщук, В. М.; Polishchuk, V. M. (Вінниця ТОВ «Планер», 2017)
   Здійснений аналіз методів визначення якісних показників підготовленості спортсменів, показана методика експертного аналізу техніко-тактичної майстерності спортсменів ігрових видів спорту. Представлений алгоритм визначення ...