Now showing items 666-685 of 2517

  • К проблеме стилизации в литературе (роман В. Шукшина «Я пришел дать вам волю») 

   Мельник, Т. Н.; Мельник, Т. М.; Melnyk, T. M. (Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016)
   В статье рассматриваются стилизации фольклорных жанров в романе В. Шукшина «Я пришел дать вам волю». Писатель творчески осваивает разнообразные жанры устного народного творчества: песни, сказки, молитвы, заговоры, легенды ...
  • Кадастр наземних тетрапод Вінницької області 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B.; Ремінний, В. Ю.; Ременный, В. Ю.; Reminnyi, V. Yu. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У книзі зібрана інформація про видову структуру наземних тетрапод Вінницької області. Наведені стислі дані про відносну чисельність, характер поширення та перебування представників класів Земноводні Amphibia (13 видів), ...
  • Кадрова політика уряду російської імперії в україні-гетьманщині у 1730-1750-х роках 

   Лапшин, С. А.; Lapshin, S. A. (Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014)
   На основі комплексу джерел та літератури автор аналізує особливості призначення кадрів на державні посади в Україні як складову інкорпораційної політики Російської імперії у 1730–1750-х рр.
  • Канадський білінгвізм: використання досвіду для України 

   Заярна, К.; Zaiarna, K.; Дьякова, І.; Дьякова, И.; Diakova, I. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті досліджено питання мовної політики Канади та порівняно мовні ситуації в цій країні та в Україні. Проаналізовано досвід становлення і розвитку правової та організаційної складових мовної політики двох країн. Визначено ...
  • Карикатура в радянських сатиричних журналах 1920-1930-х рр. як елемент формування «нового побуту» в СРСР 

   Покляцька, А. І.; Pokliatska, A. I. (2015)
   У статті досліджується роль карикатури в періодичних виданнях СРСР 1920-1930-х рр. у формуванні «нового побуту», аналізуються методи та прийоми зображення повсякденного життя, їх вплив на суспільну ...
  • Картографія з основами топографії 

   Хаєцький, Г. С.; Хаецкий, Г. С.; Khaietskyi, H. S. (Вінниця : ВДПУ, 2014)
   Розкриває важливі питання розвитку картографічної науки, відображає карту як модель дійсності й джерело інформації про неї; математичне обґрунтування побудови карти, формування картографічного зображення; поняття про ...
  • Категории сакрального ландшафта 

   Воловик, В. М.; Volovyk, V. М.; Воловик, В. Н. (Пермь, 2013)
   Рассматривается географический подход в концепции сакрального ландшафта. Проанализированы основные категории сакрального ландшафта: иерофания, иеротопия и составляющие их понятия сакрального и профанного, священного места, ...
  • Категорія «Виконавський успіх»:загальнонауковий контекст 

   Барановскаz, И. Г.; Мозгалева, Н. Г.; Mozghalova, N. H. (Київ-Вінниця, 2014)
   В статті здійснено теоретичний аналіз проблеми досягнення майбутніми вчителями музики виконавського успіху. Визначено історико-філософські, психолого-педагогічні основи даної галузі досліджень, обґрунтовано комплекс ...
  • Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення 

   Прокопчук, Л. В.; Prokopchuc, L. V. (Київ, 2000)
   У дисертаційній роботі здійснено комплексний аналіз категорії порівняння в структурі простого речення, встановлено механізм утворення основних її компонентів, визначено їхнє співвідношення із компонентами формально-граматичної ...
  • Кваліметрія як метод контролю у фізичному вихованні та спорті 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M.; Шевчик, Л. М.; Shevchyk, L. M.; Перепелиця, О. А.; Perepelytsia, O. A.; Поліщук, В. М.; Polishchuk, V. M. (Вінниця ТОВ «Планер», 2017)
   Здійснений аналіз методів визначення якісних показників підготовленості спортсменів, показана методика експертного аналізу техніко-тактичної майстерності спортсменів ігрових видів спорту. Представлений алгоритм визначення ...
  • Квантитативність як мовна картина світу 

   Грачова, I.; Грачова, И.; Grachova, I. (Переяслав-Хмельницький, Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В., 2017)
   У статті розглянута категорія кількості, її походження та розвиток, квантифікаційна лексика. Кількісні характеристики навколишнього світу є основою формування філософських і мовних категорій кількості, характер яких ...
  • Керування навчальним процесом з використанням навчального порталу 

   Кобися, А. П.; Кобыся, А. П.; Kobysia, A. P.; Кобися, В. М.; Кобыся, В. М.; Kobysia, V. M. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті розглянуто використання Веб-порталу кафедри як інформаційного освітнього середовища для організації і підтримки навчального процесу з підготовки майбутніх педагогічних працівників у ВНЗ, описані ...
  • Клас слів-квантифікаторів англійської мови: діахронічний аспект 

   Грачова, І.; Грачова, И.; Grachova, I. (Directory of research journal indexing ulrichs web global serials directory union of international associations yearbook scribd academia. edu., 2016)
   У статті розглянута категорія кількості, її походження та розвиток, квантифікаційна лексика. Особлива увага приділяється морфолого-синтаксичній характеристиці слів-квантифікаторів half, both, none, either у давньоанглійській ...
  • Класифікація грунтових доріг 

   Вальчук-Оркуша, О. М.; Вальчук-Оркуша, О. Н.; Val’chuk-Orkusha, O. M. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
   Розглянута проблема класифікації ґрунтових доріг в залежності від їх приналежності до певних класів антропогенних ландшафтів. Особливо виділені і дана характеристика сільських польових і лісових доріг, запропонована ...
  • Класифікація стилів педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2001)
   У статті проаналізовано різні підходи до класифікації стилів педагогічного спілкування. Виділено три ортогональні параметри педагогічного спілкування: "симпатія – антипатія"; "домінантність – пасивність"; "формальність – ...
  • Класичний екзерсис з музичним супроводом - основа в підготовці майбутніх фахівців фізичної культури 

   Кізім, Вікторія; Кизим, Виктория; Kizim, Victoria; Чернишенко, Тамара; Чернышенко, Тамара; Chernuchenko, Tamara (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   В роботі відсвітлюється проблема підготовки майбутніх фахівців фізичної культури до викладання класичного екзерсису в начальних закладах. Підкреслюється, що важливою умовою цього процесу є засвоєння студентами техніки ...
  • Классифицирование учащихся младших классов по уровню двигательной подготовленности 

   Швец, Оксана; Швець, Оксана; Shvets, Oksana; Винницкий государственный педагогический университет имени Михайла Коцюбинського; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Vinnitsa state pedagogical University named after Mikhailo Kotsubinskogo (К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009)
   В работе проведено классифицирование учащихся младших классов по уровню двигательной подготовленности, в результате чего установлено значительное количество учащихся, отнесенных к низкому уровню развития двигательных ...
  • Кластерний аналіз як інструмент прикладних досліджень 

   Ваколюк, Г. А.; Ваколюк, А. А.; Vakoliuk, H. A.; Туржанська, О. С.; Turzhanska, O. S. (Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2017)
   У статті розкрито сутність кластерного аналізу. Розглянуто особливості застосування методів кластерного аналізу для прикладних досліджень.
  • Ключові компетентності майбутніх учителів-філологів 

   Тарнауз, О. І.; Тарнауз, О. И.; Tarnauz, O. I. (2017)
   Статтю присвячено проблемі компетентної освіти у вищих навчальних закладах України. Автор виділяє ключові компетентності майбутніх учителів-філологів.
  • Книжкова комунікація у діяльності українських політичних партій початку ХХ століття 

   Кароєва, Т. Р.; Кароева, Т. Р.; Karoyeva, T. R. (Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014)
   Висвітлено діяльність українських політичних партій початку ХХ ст. у книжковій справі, що охоплювала книговидання, книгопоширення та книговикористання (бібліотечну практику) суспільно-політичної літератури. Підкреслено, ...