Now showing items 534-553 of 1999

  • Кадастр наземних тетрапод Вінницької області 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B.; Ремінний, В. Ю.; Ременный, В. Ю.; Reminnyi, V. Yu. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У книзі зібрана інформація про видову структуру наземних тетрапод Вінницької області. Наведені стислі дані про відносну чисельність, характер поширення та перебування представників класів Земноводні Amphibia (13 видів), ...
  • Карикатура в радянських сатиричних журналах 1920-1930-х рр. як елемент формування «нового побуту» в СРСР 

   Покляцька, А. І.; Pokliatska, A. I. (2015)
   У статті досліджується роль карикатури в періодичних виданнях СРСР 1920-1930-х рр. у формуванні «нового побуту», аналізуються методи та прийоми зображення повсякденного життя, їх вплив на суспільну ...
  • Картографія з основами топографії 

   Хаєцький, Г. С.; Хаецкий, Г. С.; Khaietskyi, H. S. (Вінниця : ВДПУ, 2014)
   Розкриває важливі питання розвитку картографічної науки, відображає карту як модель дійсності й джерело інформації про неї; математичне обґрунтування побудови карти, формування картографічного зображення; поняття про ...
  • Категории сакрального ландшафта 

   Воловик, В. М.; Volovyk, V. М.; Воловик, В. Н. (Пермь, 2013)
   Рассматривается географический подход в концепции сакрального ландшафта. Проанализированы основные категории сакрального ландшафта: иерофания, иеротопия и составляющие их понятия сакрального и профанного, священного места, ...
  • Категорія «Виконавський успіх»:загальнонауковий контекст 

   Мозгальова, Н. Г.; Мозгалева, Н. Г.; Mozghalova, N. H. (Київ-Вінниця, 2014)
   В статті здійснено теоретичний аналіз проблеми досягнення майбутніми вчителями музики виконавського успіху. Визначено історико-філософські, психолого-педагогічні основи даної галузі досліджень, обґрунтовано комплекс ...
  • Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення 

   Прокопчук, Л. В.; Prokopchuc, L. V. (Київ, 2000)
   У дисертаційній роботі здійснено комплексний аналіз категорії порівняння в структурі простого речення, встановлено механізм утворення основних її компонентів, визначено їхнє співвідношення із компонентами формально-граматичної ...
  • Кваліметрія як метод контролю у фізичному вихованні та спорті 

   Костюкевич, В. М.; Kostiukevych, V. M.; Шевчик, Л. М.; Shevchyk, L. M.; Перепелиця, О. А.; Perepelytsia, O. A.; Поліщук, В. М.; Polishchuk, V. M. (Вінниця ТОВ «Планер», 2017)
   Здійснений аналіз методів визначення якісних показників підготовленості спортсменів, показана методика експертного аналізу техніко-тактичної майстерності спортсменів ігрових видів спорту. Представлений алгоритм визначення ...
  • Квантитативність як мовна картина світу 

   Грачова, I.; Грачова, И.; Grachova, I. (Переяслав-Хмельницький, Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В., 2017)
   У статті розглянута категорія кількості, її походження та розвиток, квантифікаційна лексика. Кількісні характеристики навколишнього світу є основою формування філософських і мовних категорій кількості, характер яких ...
  • Керування навчальним процесом з використанням навчального порталу 

   Кобися, А. П.; Кобыся, А. П.; Kobysia, A. P.; Кобися, В. М.; Кобыся, В. М.; Kobysia, V. M. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті розглянуто використання Веб-порталу кафедри як інформаційного освітнього середовища для організації і підтримки навчального процесу з підготовки майбутніх педагогічних працівників у ВНЗ, описані ...
  • Клас слів-квантифікаторів англійської мови: діахронічний аспект 

   Грачова, І.; Грачова, И.; Grachova, I. (Directory of research journal indexing ulrichs web global serials directory union of international associations yearbook scribd academia. edu., 2016)
   У статті розглянута категорія кількості, її походження та розвиток, квантифікаційна лексика. Особлива увага приділяється морфолого-синтаксичній характеристиці слів-квантифікаторів half, both, none, either у давньоанглійській ...
  • Класифікація грунтових доріг 

   Вальчук-Оркуша, О. М.; Вальчук-Оркуша, О. Н.; Val’chuk-Orkusha, O. M. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
   Розглянута проблема класифікації ґрунтових доріг в залежності від їх приналежності до певних класів антропогенних ландшафтів. Особливо виділені і дана характеристика сільських польових і лісових доріг, запропонована ...
  • Класифікація стилів педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2001)
   У статті проаналізовано різні підходи до класифікації стилів педагогічного спілкування. Виділено три ортогональні параметри педагогічного спілкування: "симпатія – антипатія"; "домінантність – пасивність"; "формальність – ...
  • Класичний екзерсис з музичним супроводом - основа в підготовці майбутніх фахівців фізичної культури 

   Кізім, Вікторія; Кизим, Виктория; Kizim, Victoria; Чернишенко, Тамара; Чернышенко, Тамара; Chernuchenko, Tamara (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   В роботі відсвітлюється проблема підготовки майбутніх фахівців фізичної культури до викладання класичного екзерсису в начальних закладах. Підкреслюється, що важливою умовою цього процесу є засвоєння студентами техніки ...
  • Классифицирование учащихся младших классов по уровню двигательной подготовленности 

   Швец, Оксана; Швець, Оксана; Shvets, Oksana; Винницкий государственный педагогический университет имени Михайла Коцюбинського; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Vinnitsa state pedagogical University named after Mikhailo Kotsubinskogo (К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009)
   В работе проведено классифицирование учащихся младших классов по уровню двигательной подготовленности, в результате чего установлено значительное количество учащихся, отнесенных к низкому уровню развития двигательных ...
  • Кластерний аналіз як інструмент прикладних досліджень 

   Ваколюк, Г. А.; Ваколюк, А. А.; Vakoliuk, H. A.; Туржанська, О. С.; Turzhanska, O. S. (Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2017)
   У статті розкрито сутність кластерного аналізу. Розглянуто особливості застосування методів кластерного аналізу для прикладних досліджень.
  • Ключові компетентності майбутніх учителів-філологів 

   Тарнауз, О. І.; Тарнауз, О. И.; Tarnauz, O. I. (2017)
   Статтю присвячено проблемі компетентної освіти у вищих навчальних закладах України. Автор виділяє ключові компетентності майбутніх учителів-філологів.
  • Когнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти формування оцінки 

   Доля, Інна; Доля, И.; Dolia, Inna (Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014)
   У статті з‘ясовано особливості взаємодії ментальних процесів, які впливають на формування оцінки мовців. Описано проблему взаємозв‘язків між ціннісною картиною світу мовця та його мовними і позамовними знаннями. Розглянуто ...
  • Когнітивно-еволюційна теорія морального розвитку і виховання особистості 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Алексєєва, Олександра Вікторівна; Алексеева, А. В.; Aleksieieva, O. V. (ВДПУ, 2008)
   У статті розкривається сутність розробленої Л. Кольбергом когнітивно-еволюційної теорії морального розвитку особистості, розглядаються методичні аспекти її застосування в педагогічній практиці
  • Колектив як фактор соціального становлення особистості старшого дошкільника 

   Колосова, О. В.; Колосова, Е. В.; Kolosova, O. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014)
   У статті охарактеризована роль колективу в розвитку та соціальному становленні особистості старшого дошкільника.
  • Колективне музикування: хоровий клас та практикум роботи з хором. Навчально­методичний посібник для викладачів та студентів мистецьких спеціальностей вищих педагогічних закладів освіти 

   Сідорова, І. С.; Сидорова, И. С.; Sidorova, I. S.; Пацкань, І. В.; Пацкань, И. В.; Patskan, I. V.; Штепа, Ж. В.; Shtepa, Zh. V. (Вінниця: ФОП Рогальська Ірина Олександрівна, 2017)
   У посібнику висвітлюються основи теоретичної та практичної підготовки до роботи з хоровим колективом. Автори подають великий обсяг навчального музичного матеріалу та навчально­методичні рекомендації у роботі з хором. Даний ...