Now showing items 1075-1094 of 4294

  • З хроніки «великого терору»: доля подолянина В. Д. Кузьменка 

   Рекрут, В. П.; Рекрут, В. Ф.; Rekrut, V. F. (Вінниця : ВДПУ, 2009)
   На основі архівних документів та наукової літератури в статті розглядається життєвий шлях подолянина В. Д. Кузьменка. Аналізується політика КП(б)У щодо діяльності споживчої кооперації та визначені основні причини, що ...
  • З історії вивчення односкладного речення української мови 

   Коваль, Л.; Koval, L. (2016)
   Стаття розпочинає цикл публікацій, присвячених дослідженню односкладного речення української мови. Зокрема, йдеться про історію вивчення односкладного речення в українському мовознавстві.
  • З історії освіти на Поділлі першої половини ХХ ст. (за спогадами Жука М. З. (1908-2015) 

   Косаківський, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Косаковский, В. А (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
   У статті на основі спогадів вінничанина Жука М. З. (1908-2015) подано важливі моменти історії освіти на Поділлі в першій половині ХХ ст. Значне місце займають спогади про Вінницький педінститут, викладачем якого ...
  • З історії розвитку антропогенної топоніміки Поділля 

   Квасневська, О.О.; Квасневская, Е. А.; Kvasnevska, E. A. (Вінниця, 2010)
   Розглянуто історію розвитку антропогенної топоніміки Поділля, проаналізовано історію дослідження топонімів упродовж тривалого часу, виділено історичні періоди формування антропогенної топоніміки Поділля.
  • З історії розвитку екологічної освіти в Канаді 

   Поп, O. Ю.; Поп, Е. Ю.; Pop, O. Yu. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   В даній статті звернемось до історичного огляду розвитку екологічної освіти в Канаді в контексті еволюції поглядів щодо проблеми взаємодії людини та навколишнього середовища з метою кращого розуміння сутності та завдань ...
  • Забезпечення суб’єктної позиції студентів в освітньому процесі медичного коледжу 

   Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: «Твори», 2018)
   У статті представлені філософські, психологічні, психолого-педагогічні підходи до розуміння поняття самоактуалізація. Акцентовано увагу на важливості розгляду самоактуалізації у площині становлення особистості, реалізації ...
  • Забезпечення індивідуальної педагогічної підтримки майбутнього вчителя в процесі педагогічної практики 

   Добіжа, Н. В.; Добижа, Н. В.; Dobizha, N. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015)
   У статті розглядається роль організації індивідуальної педагогічної підтримки майбутнього вчителя в процесі усіх видів практик, які передбачені ВНЗ. Досліджені способи організації педагогічної практики крізь призму орієнтації ...
  • Забезпеченість селянських господарств України сільськогосподарським реманентом та сільськогосподарськими машинами в 20-х рр. ХХ ст. 

   Дулгерова, О. М.; Dulgerova, O. M. (Вінниця, 2010)
   У статті розглядається питання забезпеченості селянських господарств сільськогосподарським реманентом та сільськогосподарськими машинами в 20-х роках.
  • Завдання фахової практики у підготовці майбутніх вчителів природничих дисциплін 

   Білявська, Л. О.; Белявская, Л. А.; Biliavska, L. O. (Przemysl, 2010-07)
   Одним із завданням вищої школи є підвищення якості підготовки фахівців, здатних до активної творчої діяльності в різних галузях громадського та суспільного життя. На сьогоднішній день вища школа має не тільки закласти ...
  • Загальна характеристика джерел Маґдебурзького права 

   Кобилецький, М. М.; Кобилецкий, М. М.; Kobiletsky, M. M. (Вінниця, 2011)
   У статті на основі сучасних методологічних підходів науки історії держави та права, узагальнюючого вивчення наукової літератури, пам’яток права, архівних матеріалів здійснено систематичний аналіз джерел магдебурзького ...
  • Загальна характеристика етапів спортивного відбору 

   Яковлів, Володимир; Яковлев, Владимир; Yakovliv, Volodymyr; Яковлів, Євген; Яковлев, Евгений; Yakovliv, Yevhen (ТОВ «Планер», 2017)
   У статті проаналізовано систему етапів спортивного відбору, запропоновану різними авторами, визначені завдання спортивного відбору, показаний зв’язок спортивного відбору з етапами багаторічної підготовки. На основі аналізу ...
  • Загальна характеристика наукових робіт 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі подана загальна характеристика наукових та навчально-методичних робіт, якими можуть користуватися здобувачі вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії під час навчання в магістратурі та аспірантурі ...
  • Загальна характеристика фауни ставу Шершні 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Дика, Л. П.; Dyka, L. P.; Салій, І. І.; Salii, I. I.; Варварук, Л. Ю.; Varvaruk, L. Iu. (Прага, 2016)
   У 2015-2016 роках вивчена видова структура фауни хребетних в акваторії ставу Шершні та прилеглих біотопах в околицях міста Бар Вінницької області. Згідно результатів досліджень, фауна хордових ставу об’єднує представників ...
  • Загальноосвітня школа України 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. 

   Ніколіна, І. І.; Николина, И. И.; Nikolina, I. I. (Вінниця, 2013)
   Монографія присвячена дослідженню становлення і розвитку загальноосвітньої школи в 1920-х – на початку 1930-х. У праці визначено місце загальноосвітньої школи в системі народної освіти. Розкрито вплив українізації на ...
  • Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття 

   Ніколіна, І. І.; Николина, И. И.; Nikolina, I. I. (Чернівці, 2008)
   Дисертація присвячена дослідженню становлення і розвитку загальноосвітньої школи в 1920-х – на початку 1930-х років у контексті суспільно-політичного життя України. У праці визначено місце загальноосвітньої школи в системі ...
  • Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування : монографія 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2017)
   У монографії висвітлено особливості, складові компоненти та шляхи формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя. Адресована студентам магістратури вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам ...
  • Загальнопедагогічна підготовка до курсового та комплексного державного екзамену (осв.-квал. рівень «бакалавр») 

   Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У посібнику коротко розкривається зміст основних принципів, методів та прийомів виховного впливу, педагогічно доцільних для розв’язання екзаменаційних педагогічних ситуацій; подаються ілюстрації тестових ...
  • Загальнопедагогічні принципи виховання та методи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків 

   Матієнко, О. С.; Матиенко, Е. С.; Matiienko, O. S. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   У статті розглядається смислове навантаження поняття «толерантність»; висвітлюється зміст та характеристика загальнопедагогічних принципів виховання (принцип цілеспрямованості, принцип врахування індивідуальних та ...
  • Загальні географічні закономірності Землі 

   Воловик, В. М.; Volovyk, V. M. (Вінниця, 2018)
   Викладені рекомендації до підготовки і проведення лабораторних занять з основних питань цілісності, круговороту речовин, ритмічних явищ у географічній оболонці, зональних та азональних проявів, полярної асиметрії Землі. ...
  • Загальні основи управління підготовки спортсменів 

   Костюкевич, В.М.; Kostukevich, V. M.; Лисенчук, Г. А.; Lysenchuk, H. A.; Перепелиця, О. А.; Perepelytsia, O. A. (ТОВ «Планер», 2018)
   Управління підготовкою спортсменів пов’язані в основному з двома аспектами: управління рухами і управління тренувальною і змагальною діяльністю. Управління рухами здійснюється на основі функціональної схеми за П. К. Анохіним. ...