Now showing items 559-578 of 2517

  • З історії вивчення односкладного речення української мови 

   Коваль, Л.; Koval, L. (2016)
   Стаття розпочинає цикл публікацій, присвячених дослідженню односкладного речення української мови. Зокрема, йдеться про історію вивчення односкладного речення в українському мовознавстві.
  • З історії освіти на Поділлі першої половини ХХ ст. (за спогадами Жука М. З. (1908-2015) 

   Косаківський, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Косаковский, В. А (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
   У статті на основі спогадів вінничанина Жука М. З. (1908-2015) подано важливі моменти історії освіти на Поділлі в першій половині ХХ ст. Значне місце займають спогади про Вінницький педінститут, викладачем якого ...
  • З історії розвитку антропогенної топоніміки Поділля 

   Квасневська, О.О.; Квасневская, Е. А.; Kvasnevska, E. A. (Вінниця, 2010)
   Розглянуто історію розвитку антропогенної топоніміки Поділля, проаналізовано історію дослідження топонімів упродовж тривалого часу, виділено історичні періоди формування антропогенної топоніміки Поділля.
  • З історії розвитку екологічної освіти в Канаді 

   Поп, O. Ю.; Поп, Е. Ю.; Pop, O. Yu. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   В даній статті звернемось до історичного огляду розвитку екологічної освіти в Канаді в контексті еволюції поглядів щодо проблеми взаємодії людини та навколишнього середовища з метою кращого розуміння сутності та завдань ...
  • Забезпечення індивідуальної педагогічної підтримки майбутнього вчителя в процесі педагогічної практики 

   Добіжа, Н. В.; Добижа, Н. В.; Dobizha, N. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015)
   У статті розглядається роль організації індивідуальної педагогічної підтримки майбутнього вчителя в процесі усіх видів практик, які передбачені ВНЗ. Досліджені способи організації педагогічної практики крізь призму орієнтації ...
  • Завдання фахової практики у підготовці майбутніх вчителів природничих дисциплін 

   Білявська, Л. О.; Белявская, Л. А.; Biliavska, L. O. (Przemysl, 2010-07)
   Одним із завданням вищої школи є підвищення якості підготовки фахівців, здатних до активної творчої діяльності в різних галузях громадського та суспільного життя. На сьогоднішній день вища школа має не тільки закласти ...
  • Загальна характеристика етапів спортивного відбору 

   Яковлів, Володимир; Яковлев, Владимир; Yakovliv, Volodymyr; Яковлів, Євген; Яковлев, Евгений; Yakovliv, Yevhen (ТОВ «Планер», 2017)
   У статті проаналізовано систему етапів спортивного відбору, запропоновану різними авторами, визначені завдання спортивного відбору, показаний зв’язок спортивного відбору з етапами багаторічної підготовки. На основі аналізу ...
  • Загальна характеристика наукових робіт 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі подана загальна характеристика наукових та навчально-методичних робіт, якими можуть користуватися здобувачі вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії під час навчання в магістратурі та аспірантурі ...
  • Загальна характеристика фауни ставу Шершні 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Дика, Л. П.; Dyka, L. P.; Салій, І. І.; Salii, I. I.; Варварук, Л. Ю.; Varvaruk, L. Iu. (Прага, 2016)
   У 2015-2016 роках вивчена видова структура фауни хребетних в акваторії ставу Шершні та прилеглих біотопах в околицях міста Бар Вінницької області. Згідно результатів досліджень, фауна хордових ставу об’єднує представників ...
  • Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування : монографія 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2017)
   У монографії висвітлено особливості, складові компоненти та шляхи формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя. Адресована студентам магістратури вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам ...
  • Загальнопедагогічна підготовка до курсового та комплексного державного екзамену (осв.-квал. рівень «бакалавр») 

   Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У посібнику коротко розкривається зміст основних принципів, методів та прийомів виховного впливу, педагогічно доцільних для розв’язання екзаменаційних педагогічних ситуацій; подаються ілюстрації тестових ...
  • Загальнопедагогічні принципи виховання та методи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків 

   Матієнко, О. С.; Матиенко, Е. С.; Matiienko, O. S. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   У статті розглядається смислове навантаження поняття «толерантність»; висвітлюється зміст та характеристика загальнопедагогічних принципів виховання (принцип цілеспрямованості, принцип врахування індивідуальних та ...
  • Загальні географічні закономірності Землі 

   Воловик, В. М.; Volovyk, V. M. (Вінниця, 2018)
   Викладені рекомендації до підготовки і проведення лабораторних занять з основних питань цілісності, круговороту речовин, ритмічних явищ у географічній оболонці, зональних та азональних проявів, полярної асиметрії Землі. ...
  • Загальні положення 

   Костюкевич, Віктор; Шинкарук, Оксана; Воронова, Валентина; Борисова, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шинкарук, Оксана; Воронова, Валентина; Борисова, Ольга; Kostiukevych, Viktor; Shynkharuk, Oksana; Voronova, Valentyna; Borysova, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі викладені історичні аспекти становлення наукових кваліфікаційних робіт, представлено історичну хронологію присудження наукових ступенів магістра, кандидата наук і доктора наук у різних країнах та в Україні, подано ...
  • Загородній І. М. трагічний шлях ВНК – КДБ 

   Зінько, О. В.; Zіnko, O. V. (Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014)
   У статті прорецензована книга І.М. Загороднього про екскурс у таємниці створення та функціонування радянської служби державної безпеки.
  • Задачний підхід до формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   В статті розглядається сутність і можливості використання задачного підходу у процесі підготовки майбутніх учителів до попередження та розв’язання педагогічних конфліктів. Розкрито систему професійно-педагогічних задач ...
  • Задачі графічного змісту як один із засобів формування предметних компетентностей учнів ЗНЗ 

   Ковтонюк, М. М.; Kovtoniuk, M. M.; Озиранська, Л. С.; Озиранская, Л. С.; Подчос, Т. А.; Podchos, T. A. (Київ–Вінниця :ТОВ фірма «Планер», 2015)
   У статті розглянуто класифікацію задач графічного змісту що вивчаються у шкільному курсі алгебри і початків аналізу та методичні рекомендації щодо їх застосування при формуванні математичної компетентності ...
  • Залежність толерантності шлуночків серця до фібриляції від тонусу автономної нервової системи 

   Васильєва, С. О.; Васильева, С.; Vasylieva, S. O. (ВДПУ, Вінниця, 2017)
   Проведено кількісну та якісну оцінку про- та протифібриляторних ефектів за перетину та стимуляції симпатичних та блукаючих нервів, вивчено ефекти серотонін- та пуринергічних медіаторів (серотоніну та АТФ) на електричну ...
  • Зальоти шпака рожевого Sturnus roseus (Sturnidae, Passeriformes) на Вінниччину 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А; Matviichuk, O. A. (2008)
   Виявлені випадки зальотів шпака рожевого Sturnus roseus (Sturnidae, Passeriformes) на територію Вінницької області (Україна).
  • Замки та палаци Поділля у працях польських дослідників 

   Холковська, Т. Ю.; Холковская, Т. Ю.; Kholkovska, T. (Вінниця, 2013)
   У статті подано інформацію про краєзнавчі дослідження XIX століття, що стосувались характеристики замків та палацових комплексів Поділля. Проаналізовано вклад польських вчених у розвиток географічної науки Подільського регіону.