Now showing items 133-152 of 6601

  • Upbringing – the purposeful forming or assistance in the self-development of a personality 

   Haluziak, V. M.; Галузяк, В. М.; Kholkovska, I. L.; Холковська, І. Л. (Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017)
   У сучасній педагогічній теорії існують різні підходи до розуміння сутності виховання як фактору розвитку особистості. У статті проаналізовано різні підходи до диференціації концепцій, стратегій, моделей і парадигм виховання ...
  • Use of the interactive whiteboardat physics lessons for students of non-physical specialties of pedagogical universities 

   Silveistr, Anatolii; Сільвейстр, Анатолій; Мokliuk, Mykola; Моклюк, Микола (Warsaw: BMT Erida Sp.zo.o., 2019)
   The article deals with the techniques of using an interactive whiteboard at Physics lessons for students of nonphysical specialties at pedagogical Universities in Ukraine. The considerable attention is paid to the improvement ...
  • Using design educational technologies in the training of teachers to the formation of inter-ethnic tolerance among students of secondary schools. 

   Zalyesova, I. V.; Залєсова, І. В.; Залесова, И. В. (London, 2014)
   The article deals with learning technologies that are effective in the training of future teachers in the formation of inter-ethnic tolerance in terms of university studies. It is proved that obtaining practical experience ...
  • Using Web-Blended Learning in Ukraine to Facilitate Engagement & Globalize Horisons: A Pilot Study 

   Кузьміна, С. А.; Кузьмина, С. А.; Kuzmina, S. A.; Пауел, Д.; Пауэл, Д.; Powell, D.; Ямчинська, T.; Ямчинская, T.; Yamchynska, Т.; Шестопалюк, О.; Шестопалюк, А.; Shestopaliuk, O.; Кузьмін, Е.; Кузьмин, Е.; Kuzmin, Y. (The online Journal of Distance Education and e-learning. – Turkey ICQH, 2014-04)
   After two decades Ukraine still struggles to establish consistent expectations and research base of classroom applications to modernize distance education technology and pedagogies aligned with international standards. ...
  • A value of didactics game is in realization of аn educate function of lesson of mathematics at initial school 

   Bilyk, Т.S.; Білик, Т.С.; Билык, Т.С. (Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018)
   The article highlights the value of the didactic game in the implementation of the educational function of the lesson of mathematics in elementary school. The important role is played by the didactic games at the lessons ...
  • Visual Nature of Surrealist Poetry and Its Verbal Expression 

   Прадівлянна, Л. М.; Прадивлянная, Л. Н.; Pradivlianna, L. M (Vilnius, 2018)
   The article focuses on the visual nature of surrealism and examines linguistic features of surrealist poetry. The author outlines the aesthetic principles of surrealism as presented in the works of the movement leader Andre ...
  • Ways and means of development of students’ psychological disposition to business communication in foreign languages 

   Buchatskaya, Svetlana; Бучацька, Світлана Михайлівна; Бучацкая, Светлана Михайловна (Odessa: Publishing house “InPress”, 2012)
   The article deals with the problem of personality psychological disposition to business communication in foreign languages. The experimentally tested model, psychological and pedagogical tools that effectively influence ...
  • Well-posedness of initial value problem for discrete nonlinear wave equations 

   Бак, C.; Bak, S.; N’Guerekata, G.; Pankov, A. (2010)
   We consider the initial value problem for discrete nonlinear wave equations. Under natural assumptions, we prove results on global well-posedness in a wide class of weighted l2 spaces. Admissible spaces include spaces power ...
  • Willst du deutsche Grammatik beherrschen? 

   Ремовська, С. Г.; Ремовская, С. Г.; Removska, S. H. (Вінниця, 2000)
   Посібник з граматики німецької мови включає основні розділи граматики, вивчення яких уможливлює розвиток мовленнєвих і перекладацьких навичок від початкового до завершального етапу володіння німецькою мовою. Теми посібника ...
  • А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський: дві парадигми виховання 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M (Луганський ДПУ, 2000)
   У статті представлено порівняльний аналіз поглядів А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського на суть і методику організації виховання. Доводиться, що видатні педагоги були представниками двох різних парадигм виховання: ...
  • Аnalysis of pedadogical situation in professional training of future teacher 

   Kaplinskiy, V. V.; Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Tbilisi: Baltija Publishing, 2017)
   The article determines the criteria of choosing pedagogical situations, their types and analyses’ consistency. It gives the results of students’ questioner according to the usage of situational method during the classes
  • Автобіографізм оповіді в «Зачарованій Десні» Олександра Довженка 

   Бондарчук, К.; Зелененька, І. А.; Bondarchuk, K.; Zelenenka, І. А. (Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020., 2020)
   Дослідження творчості Олександра Довженка є важливим і актуальним, адже в часи СРСР його твори прочитувалися з ідеологічним нашаруванням. В умовах незалежної України потрібно з нового погляду оцінювати творчу спадщину ...
  • Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов 

   Яцишин, О. М.; Yatsyshyn, O. M. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   Стаття присвячена питанням становлення автолінгводидактики як окремої предметної галузі та практики самостійного оволодіння іноземною мовою. Розкрито етимологію терміну «автолінгводидактика», а також сутнісні ознаки ...
  • Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов 

   Яцишин, О.; Yatsyshyn, O. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   Стаття присвячена питанням становлення автолінгводидактики як окремої предметної галузі та практики самостійного оволодіння іноземною мовою. Розкрито етимологію терміну «автолінгводидактика», а також сутнісні ознаки ...
  • Автоматизація процесу підготовки онлайн-олімпіад з програмування на різних платформах 

   Клочко, Оксана; Klochko, O.; Руденко, Сергій; Rudenko, S. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   Стаття присвячена дослідженням в області сучасних проблем у викладанні інформатики, а саме автоматизації процесу добору задач на різних on-line платформах з метою проведення олімпіад та тренувальних турнірів.
  • Автоматизована система для підтримки прийняття рішень щодо творчих здібностей особистості 

   Залецька, Ю. М.; Залецкая, Ю. Н.; Zaletska, Yu. M.; Туржанська, О. С.; Туржанская, О. С.; Turzhanska, O. S. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті розглянута модель визначення рівнів творчих здібностей особистості, в основу якої покладено відповідність елементів бальної і вербальної (лінгвістичної) шкал. Розроблена автоматизована система для підтримки прийняття ...
  • Автоматизоване робоче місце завідувача кабінету інформатики 

   Сорока, Антон; Soroka, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглянуто проблему створення автоматизованого робочого місця завідувача шкільного кабінету інформатики. Виконано аналіз предметної області, ідентифіковано виробничі функції , задачі, об’єкти та їх властивості. ...
  • Автоматические стихи Бориса Поплавского 

   Прадівлянна, Л.М.; Прадивлянная, Л. Н.; Pradivlianna, L.M. (Київ, 2017)
   Стаття присвячена аналізу сюрреалістичних тенденцій в творчості російського поета - емігранта Бориса Поплавського. Розглянуто розвиток принципів французького сюрреалізму в його збірці «Автоматичні вірші» (1930), яка була ...
  • Автономне навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів математики. 

   Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н.Е.; Dmitrenko, N.Ye. (Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020)
   У монографії обґрунтовано теоретичні основи методичної системи автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів математики; здійснено системний аналіз теоретичних передумов та ...
  • Авторська образність як відбиток гендерно специфічного бачення світу (на матеріалі американської прози ХХ сторіччя):дипломна робота 

   Глуханюк, Дар’я Віталіївна; Глуханюк, Д. В; Hlukhaniuk, D.V. (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2018)
   Дане дослідження присвячене вивченню особливостей авторської образності у творах американських чоловіків та жінок-письменниць ХХ століття. Образність розглядається у роботі як відбиток гендерно специфічного бачення світу. ...